MD¾CpOµC

íØvDV lØe× pOÆk

D¡¾C íND¾CpOµC éF rìÛ Co ÚDëoDWd lì·v êDÂA ÚA ÉßÎßñlëC éÆ ælìvo DWÛClF DN í×ÔvC êoßèØV íñCßvo
MCpØR Þ í×ÔvC EÔÃÛC oDRA Þ lÛÞo ,Ð×Cßµ æoDF ok êÞlè× kßØe× DF êÞ. PvC ækpÆ oCkCÞ éÛCpÊ
lëD¡Ê í× Co lëkpN EDF " EÔÃÛC êDèOì·ÂCÞ Þ DèÛD×oA " ÚA ÚCßܵ íOd éÆ éOw¡Û ßËO¿Ê éF ÚA jÏN
.koD¡¾ í× kßh æpGØZ ok Co é·×DV éçk év éF ÈëkrÛ Ml× éF éÆ PwëkokqC íÆDd Þ
ívDìv MDWOvk Þ Dç æÞpÊ ÚDçk ok Co kßh ælÜÜÆ D¡¾C êDèìFDëqoC Þ MD¾CpOµC , ÚDëoDWd éÇÛA HÎDV
.lÜÇì× íÎDh Co kßh Ík Ák PÃìÃd ok éÛÔìe× yÞo ÝëC DF ÞkoCnÊ í× §pO·× Ökp× Dë Þ Ýì¿ÎDi×
Co éaÛA Dë ,lÛC éO¿Ê ÚCpËëk , lëßÊ í× ÞC éÆ Co éaÛA Dë ,lëßÊ íØÛ Ùç Þ lëßÊ í× Ùç ÚDëoDWd ÚDwÜëlF
" êlÛo " éÃFDv pJ êDç æßìz qC ÝO¿Ê ÚCpËëk ÚDFq qC Co kDÃOÛC.kqDv í× ßÊ qDF ÞC ,lÜëßÊ í× ÚCpËëk éÆ
pèZßÜ× éOzßÛ " ÌÛoq lÛo Þ Åpëq lÛo " éF .Å.o ).lÛpìÊ í× oDÇF êkClGOvC êDè×D²Û ok éÆ PvC
( íÎDØV
DF í×ÔvC êoßèØV éÆ Co íÛCpeF qC êC ézßÊ DN ÙìÜÇ¿ìF ÚDëoDWd êDÂA MD¾CpOµC éF íçDËÛ PwìÛ lF
: ÙìFDë ok , PvpFÞo ÚA

: EÔÃÛC æoDF ok lëkpN

lÛC ælìvpÛ ÚD¡ÎA ælëC ¯ëCpz éF éÆ íhpF.PvC EÔÃÛC qC Ökp× íFDëqoC ,PvC cp®× éÆ íÏñDw× qC íÇë "
".lÜÜÇì× lëkpN EÔÃÛC ok ÚDzkßh ¸¨ß× éF PGwÛ ,lz éZ ÙëkpÇì× pǾ éZ éÆ MCoDGµ ÝëC DF
éF CnÎ .lFBìF í©OÃ× íèìVßN " DçlëkpN " ÝëC êCpF éÆ lëA í× pF kl¤ ok ÉßÎßñlëC ¢ÃÛ ok ÚDëoDWd
qC xJ ÚD¡ëC ÙµrF. éìvÞo 1917 pGOÆC EÔÃÛC Þ éwÛCp¾ pìGÆ EÔÃÛC DF uDì ,kßz í× ÐvßO× uDìÂ
! PvC ÖDµ êlÜØÛßÛDÂ Èë íFÔÃÛC pç qC xJ lëkpN CnÎ.lÛlz lëkpN oDZk lÜZ í×kp× rìÛ MDFÔÃÛC ÝëC
yÞo éÇÛA ÍDd ,kqDwì× £Ôh Ökp× êDçlëkpN éF êlV koßh pF qC Co kßh ÚDëoDWd êDÂA uDì ÝëC DF
Þ MClëkpN éVßaìèF Þ koClÛ HÏ®× Èë Pe¤ MDGRC êCpF íØϵ éGÜV ,l×A éÆ íNoߤ éF ívDìÂ
ÚDëoDWd êDÂA kßh D©Â qC.lÜÆ íØÛ ÝzÞo Þ ÝììGN í×ÔvC EÔÃÛC æoDF ok Co í×ßص êDèìOëD¨oDÛ
í× ÚDµmC pN ÝìñDJ p®v lÜZ Cpëq ,lËÜÎ í× Pvok éF ÙÇd ok êqDv éìG¡N Þ uDì êDJ éÆ PvC ÀÂCÞ
DWÛA qC p¡F ÁßÃd éì×ÔµC .lÛkßF ækpÆ oDÆ íÏÆ ½oD·ØÎC æpëCk EDe¤C éwÛCp¾ EÔÃÛC qC ÐG " : éÆ lÜÆ
í× íZ lÜOwÛCk íØÛ Þ lÜOzClÛ pGh Ökp× D× EÔÃÛC ok íÎÞ ,lÛkpÆ êqDv ÌÜçp¾ DèëßwÛCp¾ .l×A ok
"íFDWëC éÛ kßF íGÏv D× EÔÃÛC " : ÚD¡ëC pËëk MoDG·F ".lÜçCßh

: éÜO¾ Dë EÔÃÛC

Þ yoßz éÇÏF ækßGÛ ÚDì× ok íFÔÃÛC éÆ lÛC ælz lÃO·× ÐÇF êC ælµ éÆ kpìÊ í× ÓDF DWÛA DN lëkpN oDÆ
:lëßÊ í× ælµ ÝëC Íß qC ÚDëoDWd êDÂA . PvC ækßF éÜO¾
".P¾o éÜO¾ PØv lëDGÛ Þ PvC éèGz Þ éÜO¾ ,kßzlÜÏF éÆ íØZpJ pç Mp©d oßè± qC ÐG "
". PvC éÜO¾ EÔÃÛC ÙëoClÛ ÍßG éÆ D× D×C " : lÜÆ í× é¾D¨C éϤD¾ ÔF lÜGwaÛ CoÞC éÃë éÇÛA êCpF Þ
.kßz íØÛ Eßwe× ÚA MDGRC , Dµl× Èë oCpÇN éÆ PwÜzÞo.lÛD× í× oDÇçlF D× éF Co DµkC ÝëC MDGRC Þ
DèÛA é¿ì±Þ ÝëC Þ lz HëDº ÖD×C oßè± p²OÜ× lëDF éÆ Pwç Þ ækßF ÚA pF é·ìz êDèþ ´DØVC éÇìÎDd ok
íØÛ D× : éÆ koÞA í× oD¡¾ Þ PzßÛ í× íÜìØh , lÛpìËF ælè·F Co Mp©d íÛD×q phA PÎDvo éÆ PwìÛ
fìe¤ ÖDÇdC kÞld qC íFÔÃÛC íÊkrFDOz ÝëC DF íÜìØh íOvCpF DëA ! ÙìÛDØF ÚD×q ÖD×C p²OÜ× ÙìÛCßN
?lëkpËÛ éèGz oDZk Þ l¡Û UoDh
: PÎÞk Þ Ýëk ÖDºkC

:lëßÊ í× Þ éOhDv êoDV ÚA Þ ÝëC ÚDFq pF Co kßh Ík ½pd ÚDëoDWd qDF
EÔÃÛC éÆ lz TµDF íOÎÞk æDËOvk ok Ýëk kDèÛ Dë PìÛDdÞo kDèÛ ÖDºkC éÆ lÜëßÊ í× Ùç ÝìÃÃe× "
:ÙëßÜ¡F ÚD¡ëC kßh ÚDFq qC Co ÖDºkC ÝëC ÚDëq éÆ PvC pOèF ". kÞpÛ ¢ìJ
Mol qC ÐÃOw× kDèÛ DèÜN Þ lÛkßF Ökp× æCpØç Þ ¸Vp× Þ rì× êßv ÝëC EÔÃÛC qC ÐG éÆ ÚßìÛDdÞo "
íÛl× ÐÃOw× kDèÛ ÝëpOØè× ,lÛkßGÛ íÛl× kDèÛ pËëk CnÎ.lÜO¾o Mol ÐhCk Þ rì× êßv ÚA éF ,lÛkßF
MolÂ Þ íOÎÞk Mol ÝìF éÆ Cß ÚqCßN éÆ lz TµDF ÝìØç Þ ÙëkCk ÐìÇ¡N íÜëk PÎÞk D× . P¾o ÝìF qC
".kßF oCp pF íÛqCßN Þ lÛkßF é¿Æ Þk ÔGÂ.lÛlz é¿Æ Èë Þk pç Þ koßh Ùç éF kßF EÔÃÛC qC ÐG íÛDdÞo
PvC éO¾Dë oßÏGN ( éìØìN ÝFC ) " ÚD×CßN éÎÞlÎCÞ ÝëlÎC " ФC ok éÆ Co Ùè× êDèOÜv qC íÇë íÜìØh íOvCpF
Ýëk PÜv ÝëC ok.kDèÛ DJpëq PÎÞk Þ Ýëk ÚkpÆ é¿Æ Èë DF ,kßF ækCk ÚD¡Û Co kßh íñA oDÆ ÍDv ÚCoCrç Þ
ÚAqC DOëDèÛ éÆ oCÞokCpF êlÛßìJ Ýìµ ok ÐÃOw× Þ êkp¾ ¦i¡N DF lÛC ælz oß²Ü× ßÏÂÞk okCpF Þk PÎÞk Þ
kkpÊ í× ízDÛ oß¡Æ ok Cß ÚqCßN Þ ÙìwÃN Þ Èë pç ¦i¡× ÀëD±Þ

: PvC XëolN oCk DìÛk

kßh íÛq xJ Þ P×ClÛ oDè±C , PvC æl¡Û éOwF í¾p¬ êpËìFÔÃÛC Þ EÔÃÛC qC éÆ lÜìF í× ÚDëoDWd êDÂA
éWìOÛ éF DWÆ bìç ok EÔÃÛC ÐS× ¸ëpv êDç PÆpd lÜëßÊ í× ":kqDwì× ßÊ qDF ÝìÜZ ÚCpËëk ÚDFq qCCo
lÛÞo í× ÚD¡ëC êDç éaF Þ pF Þ ÚDëoDWd êDÂA éÇÛA éWìOÛ"!! lÜëßÊ í× " : lìÜÆ PÂk Eßh".PvC ælë.vpÛ
:lÛß¡ì× ÝzÞo DèÛA qC êoDRA ÚlÛCßh DF Þ !PÛoA DÛDç Þ ÝìÎpF DÛCrëA ,pJßJ , lÜÛD× íÛDÊlÜwëßÛ ¹Cpv
". PvC XëolN oCk DìÛk .kCk pìì»N éGz Èë Co DìÛk kß¡ìØÛ éÛ , ÙëlìØè¾ ÙÆ ÙÆ "
ÚDëoDWd êDÂA ÓDd , ÖÔvÓC oCk Èë Þ ÙìOzCk (EpeÎC oCk )p¿ÇÎCoCk Èë ÍDeF DN í×ÔvC é×DÛ ÚDÊsCÞ ok D×
" : éÆ lÛC ælìØè¾ æqDN Þ lÛC ækpKv ÅÔç PvlF Co PÇÏØ× " :lÛC ækß×p¾ é¾D¨C ÚA éF pËëk " oCk " Èë
æphÓDF ÚDëDÂA éÆ pÇz ".kCk pìì»N Co rìZ éØç íçCßiGÎk kßz íØÛ . lzDF MDÜÇØ× æpëCk ok lëDFMCpìì»N
lÜO¾Dëok íØìÏÆ Þ íeìw× ÝëpÇ¿O× qC êoDRA é·ÎD®× DF Þ ækpÆ ÚCpGV íçDÊA °DeÎ qC Co kßh íÊlÛD× xJ
lëDF íµDØOVC ívlÜè× êCpF éÆ P¿Ê D× éF Ùç pJßJ " : kpF ¢ìJ qC ÖCoA CpÛA Þ kpÆ íµDØOVC ívlÜè× lëDF
Þ ÝÆ ívlÜè× Co ´DØOVC ,lëßÊ í× ÞC....lzDF D®h Þ Úß×qA êCpF P¤p¾ éÇÜëC êCpF .kpÆ Ðص æoDJ æoDJ
éaÛA íÎÞ "!oCk pF pËëk Öl Èë ,ÝÆ D®h cÔ¤C Þ ÝÆ æDËÛ æoDFÞk ,kpÊ pF l·F ,ÞpF ßÏV ÖDÊ éF ÖDÊ
kßh " êkDÃOÛC ÙwìÎDÛßìvCo " HOÇ× ok " pJßJ " éÇÛA ÍÞC :PvC rìZ Þk éOhß×BìÛ " pJßJ " qC qßÜç D×ÉßÎßñlëC
fìe¥N êCpF íOÎÞk ÐÇz ÝëpOGvDÜO× Co ívCpÆß×k "pJßJ " éÇÛA ÖÞk ,lÛCk í× EmDÆ Ößϵ yÞo Co uDìÂ
.koDØz í× Dç D®h ÖDÊ éF ÖDÊ

:kClGOvC êpÊ é¬D¡×

, ÙwìwÆoD× Þ xÆoD× éF kDÃOÛC DF æCpØç (1945 )" ¢ÛDÜØzk Þ qDF é·×DV " kßh ½Þp·× pRC Þk ok " pJßJ "
rìÛ D× ÚDëCpÊ kDìÜF ) l¡Æ í× ¢ÎDZ éF íñCpÊoClOÂC éF ÚA qoDF ¢ëCpÊ PèWF Co Ú߬ԾC " éϨD¾ éÜël× "
ok (!lÜÜÆ í× pìv íÛ߬ԾC íñCpÊ oClOÂC êDOv Co ok ,kßF Ú߬ԾC qC pRDO× Piv éÆ íFCoD¾ qC ÖDèÎC DF
qC pÇ¿O× ÝëC éÛDÛDV ´D¾k Þ íç CßiëkCqA éìÛDìF " íñCpÊ jëoDN pþ " ÖDÜF ÞC êl·F EDOÆ Þ pRC ÝëC PÃìÃd
C o " pJßJ " æDÊlëk ÝëC qC ÚDëoDWd êDÂA DëA !p¥µ oßNDOÇëk Þ CÞo ÖDN êDèOÎÞk pFCpF ok lÜzDGì× êkCqA
êÞ éÆ lÛD× íØÛ íÇz pëq MÔØV éF éVßN DF Cpëq ! pìh éÛD¿vDO× ? PvC éOhß×A ÞC qC Þ ækß×p¾ é·ÎD®×
:koCk oCp kClGOvC ÚCpÊ é¬D¡× Àëko ok
ívCpÆß×k °DeÎ éF DØOd ÙìÜÆ í× (!) ÙÇd , ÙëC ælì¡Z Co Þk pç éÆ D× ,æDz ÚD×q DF ÙìÜÆ éwëDÃ× pÊC "
í×CpÊ ÚDÊlÜÛCßh ælè·F Co ÚDëoDWd êDÂA " ÙÇd " ÝëC éF lÜh qßJ éÆ PvC pOèF ". PvC pOèF ¸¨Þ ÚÓC
.ÙìÜÆ æoDzC íGçn× Pì×ßØì æoDF ok - ÚDØÎA êpËÜzÞo æoÞk ½ßwÏì¾ - PÛDÆ ¸¨Cß× éF Þ ÙëoCnËF
:lÜÆ í× é¾D¨C Þ ".PwÛA p¥Ã× kßh éÆ PvC íOì×ßØì qC ÚDwÛC UÞph , êpËÜzÞo " :lëßÊ í× PÛDÆ
P×pd íF ÝìÜaØç Þ ÝëpNoDF ÚDëq " : íGçn× Pì×ßØì , éÇÛA ÐìÎlF"... íGçn× oß×C ok £ß¥iÎC íϵ "
íGçn× pënJDÛ pìì»N êDç æqß×A êoClvDJqC éÆ PìÛDdÞo æDËOvk kp¾ kp¾ éF Cpëq ".PvDç Pì×ßØì ÝëpN
ÚkpF oDÆ éF qC Co ÚClÜ× oÞDF Cpëq ,lÜÜÆ é·VCp× kßh Ðõ Þ Ùè¾ éF éÆ lçk íØÛ æqDVC , lÛoßh í× ÚDÛ
êoDv DF Cpëq æphÓDF Þ , lÜÆ í× PìÛDdÞo HNCp× éÏwÏv í×rV MCpìG·N pìvC Co DèÛA Þ éOzCk qDF kßh oß·z
".kqDv í× ÍD× lËÎ Þ yÞli× Co êp¡F ulÃ× ÁßÃd " ælÜëA êDèÏwÛ éF Dç æqß×A ÝëC ÝOhDv
: í×ÔvC êoßèØV Dë , kClGOvC

!PvC rìËÛC PÂo ívCpÆß×k ÚCßÜ·F ÙÆDd íGçn× kClGOvC ÝOhDv pÊ æßÏV êCpF ÚDëoDWd yÔN íOvCpF
ßÊ qDF íÜìØh kßh qC pOèF , Pwì×ÔvC êoßèØV kDìÜF Þ oße× éÆ Co " éìþ PëÓÞ " cÞo xÇaìç
:PvC ækpÇÛ
( Ýìì·N Þ ÚkCk oCp ) зV lÜÛD× ,koClÛ Ð·V rV íOì·ÂCÞ Þ PvC íñÔõ êoDGOµC oß×C qC éìþ PëÓÞ "
ÖD×C éÆ PwÜëC ÐS× .koClÛ íÂp¾ bìç Pì·Âß× Þ é¿ì±Þ °DeÎ qC oD»¤ Ùì DF PÏ× Ùì .oD»¤ êCpF ÙìÂ
éÆ PwìÛ ÍßÃ·× koCß× ÝëC ok .lÜÆ Ýìì·N H¤DÜ× qC íG¥Ü× Dë P×ßÇd ,PÛD©d êCpF Co íwÆ ( ´)
, pìGÆ pì×C MCoD¡OÛC , íÜìØh ÖD×C , éìþ PëÓÞ ).lzDF éOzCk Áp¾ éìþ DF ÖD×C Þ ( £ ) ÖpÆC Íßvo
(65 £ ,1573 ÚCpèN
êDì¾D× -kßz éO¿Ê pOèF Dë - Pì¾CpzC Þ Dèþ ´qDÜ× ÔF PìØÆDd , ФC ÝëC ÄG¬ í×ÔvC êoßèØV
,lÜÜÇì× ÀìÏÇN Ýìì·N Ökp× êCpF ÚDëÔ× qC íO¡× éÆ íñDV ok DëA .PvC ÚCpëC "p커 PÏ× " pF êlÛßhA
Èë qC éÆ í×ÔvC êoßèØV ívDvC ÚßÛD ÙWÜJ Þ ÖoDèZ ФC DëA ?lÛCo Ýiv ívCpÆß×k qC ÓߤC ÚCßN í×
" ¦ìi¡N " éF Co ívDvC ÚßÛD íOd Þ ÝìÛCß éìÏÆ pËëk êßv qC Þ ækpÆ éÜëkDèÛ Co " éìþ PëÓÞ " ßv
?koÞA ÚDì× éF Ýiv ívCpÆß×k qC PÎDWh ÚÞlF ÚCßN í× , ækßØÛ oCnÊCÞ " ÚDGèËÛ êCoßz " êDèþ
Þ êoß¡Æ ÚDG¥Ü× HdD¤ éìÏÆ Írµ Þ H¥Û éÆ í×ÔvC êoßèØV ívDvC ÚßÛD Ùçk Þ l¥Çë ФC DëA
? lÛq íØÛ éÜ·¬ Ößv ¢ëCo ok pÏOìç MCoDìOhC pF , ækDèÛ " pGço " ælè·F Co fϤ Þ ÌÜV ÖÔµC Þ êpË¡Î
:lÜÆ í× ÙÇd æoDFÞk - kÞo í× oD²OÛC ÌÛoq lÛo Èë qC éÆ oß®ÛDØç -ÚDëoDWd êDÂA kßh éÇÛA HÎDV
EDiOÛC Ökp× êCo ¯vßN MD×DÃ× éØç (?) ívDvC ÚßÛD phA ФC ÄG¬ éÆ PvC Ð×DÆ íOÂÞ PëoßèØV "
PëoßèØV êCpF " Eßh ÅDh " : lëDF ÚD¡ëC p²ÜF ? oß®Z ".lzDF éOzClÛ kßVÞ êqDOØ× éÃG¬ bìç Þ lÛßz
".lÜOwç ECrdC Þ íÛl× êDçkDèÛ , PëoßèØV êCpF Eßh ÅDh " ? Pw×ClÆ Eßh ÅDh .kpÆ éìèN
ÚDëÔ× êoßNDOÇëk PìGSN Þ kClGOvC ÉßÎßñlëC êÞ éÆ kqDv í× kßØÛCÞ ÝìÜZ ÚDëoDWd êDÂA ÚDwÜëlF
ÝëC ¢vpJ íÎÞ .kkpÊ í× ÚDGϬ cÔ¤C À¤ ok ívCpÆß×k êCpF " Eßh ÅDh " ÍDGÛk éF éÇÏF , PwìÛ
pënJ cÔ¤C éÆ PvC ælz ælì¡Æ lvD¾ é¡ëo DF íÎDèÛ éF oDÆ Dë PvC Eßh ÅDh pv pF éÏòw× DëA éÆ PvC
? PwìÛ
: íGçn× ÙwìÛD®Ïv oCq æoßz
íGçn× kClGOvC êCpF pëq MÔØV DF êÞ . PvC æl×A ÙwìÎDìÛßØëpNDJ DF ½kCpO× ÙwìÛD®Ïv " ÚDëoDWd krÛ
:lÜÇì× ízCpN onµ
pÊoDÆ ¯FCÞo ok ,ækCßÛDh ok ;kßz í× lìÎßN qDF ÙwìÛD®Ïv ÝëC..... ÙëoCk DJ pëk êkClGOvC ÌÜçp¾ Èë D× "
ÐÇ¡× .lÜÆ í× lìÎßN qDF Co kßh ÀÏOi× MDGvDÜ× ok Þ évol× ok kpÊDz Þ ÙÏ·× ÝìF «DGNoC ok ,D×p¾ oDÆ Þ
DØz , ækßF kClGOvC oCq æoßz éÆ íÛCpëC ok .... ÙìÜÆ æqoDG× Eßh ÙwìÛD®Ïv DF ÙìOwÛCßOÛ éÆ kßF ÝëC
lëDF .kßz í× ¸ÛD× ÙwìÛD®Ïv ÌÜçp¾ oCq æoßz ÝëC pFDÜF !koCk PØdq olÃZ , êoDÇF PëoßèØV ÍDèÛ
".kpÆ ÙçCp¾ ÍDèÛ ÝëC lzo êCpF Eßh ÅDh Þ EA ,kpÆ oDÆ
oCq æoßz ok pËëk êDç P¾DF qC pìº êC éO¾DF ClV éO¾DN í×ÔvC êoßèØV ÍDèÛ , kßz í× é²dÔ×
æphÓDF Þ ÚA ÖDÇdC Þ Ýëk qC í×rV MCpìG·N éZ Þ pWeO× êDç æqß×A éZ éÇÛA ÍDd !PvC ÙwìÛD®Ïv
Þ ÙwìÛD®Ïv qC , lÜÛA Ùè× Ð×Cßµ Þ oDRA qC ÚDëÔ× qÞlÛC MÞpR Þ HϬ Mol æDËOvk oDOhDv kßh
êoßèØV pËëk MoDG·F.lÜ×DWÛC í× é·×DV ok ÚA PìGSN éF kßh éFßÜF Þ lÛrìh í× pF ÙwìÎDìÛßØëpNDJ
ÙOwìv Èë ÈÏ× Ýìwd êDÂC éO¿Ê éF Dë Þ oCk é¡ëo Þ DJ pëk "íGçn× ÙwìÛD®Ïv " Èë rV êrìZ í×ÔvC

ívCpÆß×k ÚA Ð×DÆ ¸¾o DF DèÜN éÆ(1360 , ÚDëÔ× íwëk pÊk ). PwìÛ ¢ìF " Ùwìz o Ô× " Dë PvDÆ
PvC ÚCßëC ¢ÃÛ lÜF ok éVCßh PvC ÚCpëÞ PwF êDJ qC éÛDh.PvC ÝÇØ×
2006 uoD× ÖÞk , ÚDØÎA

oD¥OhDF ækßN Erd é×DÛoDÆ

íÎÞ , kDèÛ ÚClì× éF DJ LZ ÍCpGìÎ Erd Èë êDØìv DF xìvDN ÞlF qC ækßN Erd-1
éWìOÛ .kpÇì× pçD²N ÚkßF PwìÛßØÆ íOd Þ ívCpÆß×k ÍDìvßv éF ÍDeÛDØç ok
Þ kpÆ lv Co ívCpÆß×k ÍDìvßv ¢GÜV ßÏV Ùç éÃÏiÎC HìWµ kßVß× ÝëC éÇÛA
.koÞA ÐØ·F P·ÛDØ× íÛCpëC Þ í·ÂCÞ PwìÛßØÆ Erd Èë êpìËëDJ qC Ùç
lÜÛCßOF DN lÜÜÇì× ÖpÛ éWÜJ Þ Pvk Erd ÝëC ÚßØì× DÛ QCpì× DF ÞlÜëC rìÛ ÚßÜÆC
MÞD¿N Þ lÜçlF ÚD¡Û êkßh, ÚkßF ækßN Erd êlì·GN ÍDv Dç æk PznÊ qC xJ
.lÛoCnËF ¢ëDØÜF H¤Dº Erd ÚA DF Co ¢ëßh êßçD×

íÜ·ë ÚCpëC íÎDØz éëDwØç ¸¾DÜ× ¸¾Cl× Co kßh xìvDN ÞlF qC ækßN Erd -2
ÚDØç qC Co ÙwìÛßØÆ Þ ÙwìÎDìvßv ,ÍCpGìÎ LZ ÚDv ÝëlF Þ lÛCßh êÞoßz éìvÞo
ÙwìwÆoD× éÇëC éÛßÊ éF , kpÆ qCpOØç íVoDh Mol pFC Èë éF íËOwFCÞ DF oDÆ ÞlF
.lëkpÊ í¾p·× êoDØ·OvC Ð×Dµ Èë éÎrÜØF ÚCpëC o k

ol¤ qC éÆ CpÊ íÏ× pÇ¿ÜzÞo p¤Dܵ Pvk qC Co ÙwìÛol× ÙZpJ ækßN Erd -3
ÚCpëC ÚßìvCrìÛol× Þ êqDv ßÛ , êqDvqDF éF æDz D¨o æoÞk ok ætëßF Þ Pì¬Þp¡×
íÊ lÛq Dv êDWF EmDÆ ÙwìÛol× Èë DF CpÛAÞ kßFo Äd DÜF ,lÛkßF éOwF PØç pØÆ
.lÛD¡Æ ízoßz HëpiN Áßv éF oß¡Æ HìÇz pJ Þ íWëolN

êmß¿Û PvDìv DF Þ lì¡Æ æCpWÇF Ál¥× æoÞk ok Co CpÊ íÏ× ¢GÜV ækßN Erd -4
ÚßÛDÂ Þ êkDØOµC íF éF Úkq Ý×Ck , ÍÔhC êCpF kßh oCrFC éF CpÛA íÏ× éèGV ok
qC éÆ íÂÔhC pìºêmß¿Û PvDìv ÝëC rìÛ ÚßÜÆC Ùç . PhDv ÍlG× , íÜÇz
íµl× ÚCßOì× ÀvDN DF éÇëC éÛßËF ,koCk é×CkC , PvC ækßN Erd íϤC êDèÇìOÆDN
.kßz ÍlG× ækßN Erd Ð×DÆælñCq éF éÆ kÞpì×íÏ× éèGV éÆ lz

Dë Þ éìvÞo oÞDh æpËÜÆ MDFß¥× qC êqDv ÚßÏFDz Þ êoCkpF íKÆ DF ækßN Erd -5
éërWN êDè¡ëCpÊ éF ,kßF éOzCk qCpFC " íÏ× éÏòw× " æoDF ok ÝìÎDOvC éÆ íGÎD®×
êCqCok ok éÆ Co ÚCpëC ldCÞ PÏ× Erd ÝëC.kq Ý×Ck íÛCpëC ÖCßÂC ÝìF ok éÛDGϬ
ÙÆ êDç ælëlJ qC íÇë kßh éFßÜF Þ ælz ÐìÇ¡N MÞD¿O× ÖCßÂC qC ÍDwÜèÆ íiëoDN
PÏ× ÙOv " PeN éÆ " DèOÏ× " qC í·ØV éF , lzDGì× f×DwN Þ íOwërØç pì²Û
! kpÆ pìG·N ,lÛoCk oCp " uoD¾
Þ ÚCpëC qC íñDè¡iF éërWN éF kßF ÈëkrÛ éÆ íÛkß¡iF DÛ yÞo ÝëC pËëk ÚDëq
ok PërÆp× rì×A é»ÎDG× PëßÃN ,l×DWÛDìF êÞoßz éìvÞo éF DèÛA íWëolN ÁDeÎC
éërWN íØñCk p®h pFCpF ok " í·ìG¬ " í¡ÜÆCÞ éÎrÜ× éF ÚCßOì× éÆ kßF oß¡Æ
PÎÞk pv pF æoCßØç xÏÆ ßOw×k pì¡Øz lÜÛD× éÆ êp®h ,kpÆ íÃÏN
.kßF ÝǾC éëDv êrÆp×
DF Þ ÙwìÎDÛßìvDÛ jw× DF , ÙwìÎCpGìÎ jw× DF , ÙwìwÆoD× jw× DF ækßN Erd -6
éçk lÜZ ívDìv ÌÜçp¾ éF êpënJDÛ ÚCpGV Þ lëlz MD×l¤ , ÙwìÛol× jw×
Ú A êDèNDKØv Þ D©µC qC í¡iF æDÊ pç DèÜN éÇëC éÛßÊ éF , ækpÆ koCÞ ÚCpëCpìhC
kßh ÙwìÎCßOÇÏOÛC oDRA qC Co kßh Þ lÜÜÇ¡F Co Erd ÝëC êÞkDV MDØwϬ lÜOwÛCßN
oß¡Æ PGS× Þ ¢ëlÛC Úol× ,qDv oDÆ p¤Dܵ éF ,lÛqDvDço " Dçlì¿v éÃë " éO¿ìz
.lÛlz ÍlG×

íñDÇëlÜv , íOÎÞk êDèÛDÊoC Þ DçoDOhDv ,Dç kDèÛ ok íWëolN mß¿Û DF ækßN Erd -7
ÍrÎrN éF Þ éOhDv pRC íF Þ " ÅßJ " ÚÞok qC Dë Co DèÛA lz okD oß¡Æ íËÜçp¾ Þ
¢ëßh êDè¾lç PèV ok Dë , (oß¡Æ íñCpVC Þ êoCkC æDËOvk ok ÍÔhC ) ,k ÛD¡ÇF
íFD¥OµC MClëlèN DF Dë Þ ( DNkßÆ íϤC ÖpçC Dë Erd êpw¾C ÚD×qDv ) kpìÊ oDÇF
Áßv DèëkCqA ælÜÜÆ kÞle× MD×C lÂC Þ " PvCo " éF Co P×ßÇd , ÖÞCl×ízoßz Þ
(! ÙwìÛßØÆ p®h qC ÚlÛDvpN DF ).lçk
éOhCkpJ Þ éOhDv Þ éOwFCÞ Pzok Þ rëo MDWOvk ÖDØN DF ækßN Erd DGÂD·O× -8
Erd ÝëC êpGço.lz ÍlG× ívDìv Mol éF íGçn× ÙwìzD¾ kß·¤ EDÆo éF kßh
CoÞC í»ìÏGN kCß× Þ kDèÛ íÜìØh oDìOhC ok Cokßh í»ìÏGN MDÛDÇ×C éìÏÆ ÈërKëÓ ok
ok êÞoßz MoD¿v Äëp¬ qC Þ ækßØÛ pìSÇN íÂpz ÚDØÎA ok æpìº Þ PvDÆ lÜÛD×
EÔÃÛC æDËOvk ÙÏ·× ÖDÃ× éF Co kßh qDºA ok éÆ ækßN Erd.kpÇì× ¢iJ ÚCpëC
EÔÃÛC " éÃñD wF¢NDØçßN y ßh ækpJ ÖDWÛC pv , kßF ækq DV DJ ßÛ í×ÔvC
.lz æoDJ æoDJ í×ÔvC êoßèØV ÚD¡Ç×kC ¯vßN "l·ÏGì× Co kßh ÚClÛqp¾
: xÆoD× éO¿ËF éÆ - ÙwìòNA " DF Dë íÜëk MCkDÃOµC Þ Hçn× ælëlJ éF ækßN Erd -9
éÆ êC ælì¡Æ EA ÙwìÎDëpND× DF Dë Þ kpÆ koßh pF ". PvC ÙwìòN í¿Ü× Äël¥N "
" íiëoDN ÙwìÎDëpND× Þ ÈìOÇÎDëk ÙwìÎDëpND× " æoDF ok ÝìÎDOvC oDRA ÍÔh qC
Dë í·ìG¬ Ößϵ ÙwìÎDëpND× Èë íÛCoC íÃN pOÆk ÚA qC ¢ìJ.lëßÊ í× Ýiv
" ! PwëkD× Ùç cÞo " : éÆ lÜÆ PFDR DN kßF ækpÆ éñCoC Co íÇësßÎßërì¾
Þ í×Cßµ íØwìÎDëpND× éF DGÂD·O× Þ kßF pN PvokDÛ ÙèÜëC qC ækßN Erd ÙwìÎDëpND×
Clh ¢OvpJ Hçn× êDWF Co ækD× ¢OvpJ Hçn× éÆ lz ÐëlGN éÛCoDÇGvDÆ Þ
.lÛD¡Û í×

ÀëpeN éF êC æl¡Û Ùè¾ Þ Ý¡h íiëoDN ÙwìÎDëpND× DF éÆ lìzßÆ ækßN Erd -10
pF ÚÔ®F ¯h " íçDz ÙOv " êkoÞA ok Ý× " rN " DF Þ éOhCkpJ ÚCpëC jëoDN
ÍCßv P×Ôµ pëq CpÛA íÏ× Pëßç Þ l¡ÇF ÚCpëC ÚD¡hok ÚlØN Þ ÌÜçp¾ pvCpv
ÚClÜØ¡ÛCk éìÏÆ p²Û qC Þ oDØz íF íiëoDN lçCßz ÄG¬ éÆ rN ÝëC DF ..kpGF
í×ÔvC ÚDëCpÊ kDìÜF éF , PvC íØϵ l¨ Þ éëDJ íF ÚDèV uDÜz jëoDN Þ ÚCpëC
ok lëDF Co jëoDN kDÇZ éÇÜëC pF íÜG× Co kßh êCpÊ xJCÞ éìµCk éÆ kpÆ ÈØÆ
.lÛD¡ÜF PìØÆDd ívpÆ éF , kpÆ ßWOwV " íGÜÎC éÜël× "
ívDìv MDìd Þ ÌÜçp¾ ok íµDWNoC DÃÏ®× íÏ×Dµ éF ækßN Erd ÚßÜÆC Ùç -11
Þ klW× ÍÔhC éF kßh MDìFpWN Þ Dç ælÛD× éN ÖDØN DF Þ PvC ælz ÍlG× ÚCpëC
éÇëC éÛßÊ éF ,PvC Íß»¡× oß¡Æ Pzok Þ rëo ECrdC Þ DèÛD×qDv ok êC éÛDëmß×
qC éÇÛA pË× , lFDë Pvk ívDìv êkDµ MDìd Èë éF lÛCßOF ÚCpëC koClÛ ÚDÇ×C
.lëDØÛ EDwd éì¿¥N é¡ëo qC Þ ¸®Â oß®F Erd ÝëC DF ¢ìJ

, koCk ¢zßÆ " í¿Ü× koCß× qC PGS× MDÇÛ ÈìÇ¿N " ÈìOÆDN DF ækßN Erd -12
Hëp¾ lëDGÛ :lÜÆ éñpGN Co kßh ECߤ DÛ ê DèOìÎ D·¾ Þ lì¿v Co kßh æDìv é×DÛoDÆ
í¿Ü× ´ßØW× ok Erd ÝëC êDèOìÎD·¾ .koßh CpÛA íÇìOÇÎDëk pçD²F ÈìOÆDN ÝëC
. PvC ækßF ÍÔhC Þ HëpiN ÚA o DÊ lÛD× Þ íϤC oDRA Þ PvC
êpÜç Þ íFkC ,í¡çÞtJ ÚCßN éëDv ok Þ kßh PØç PÆpF qC êlÜZ ÚCpÇ¿ÜzÞo pÊC
kßh êkp¾ Þ í¥iz oDÇOFC Þ ¹ßGÛ Ð¤Dd , lÛC ækDèÛ DWF íFßÏ®× oDRA ¢ëßh
éaÛDÜZ : P¿Ê Þ kpÆ éÛÞoCÞ Co ¢vpJ ÝëC lëDF !pìº Ó Þ kkpËì× Eßwe× ÚDÛA
ækpÇÛ EßÆpv Dë Þ UoDh éÜe¤ qC , jw× CoD× ÚCpÇ¿ÜzÞo qC íçßGÛC ækßN Erd
ÐFDÂoDØz éZ DF Þ ÚCrì× éZ DF ÌÜçp¾ Þ PvDìv êDç éÜì×q ok D× ÚßÜÆC ,kßF
?ÙëkßF ÞpFÞo oCl×DÛ ÚDÛq Þ ÚCkp× qC íèVßN
éÛßËZ Þ CpZéÆ lëßÊ íØÛ íÎÞ lÎDF í× kßh oDÆCl¾ D©µC qC êoDØz éF ækßN Erd
.kCk Dܾ kDGF Co ækDv D©µC êDèëoDÆCl¾ Þ DèzÔN ÝëC éØç
Erd kßh Ùèv éÆ lëßÊíØÛ íÎÞ , lÎDF í× kßh ÚDìÛClÛq Þ ÚDìÛDFp éF ækßN Erd
? Pw×ClÆ Erd PìÎßòw× Þ PwìZ éÛDì× ÝëC ok

1384 æD× omA , ÚCpëC íÏ× MldÞ æÞpÊ

مکانیسم همآهنگی نیروها

 

 

دکتر محمد جاسمی

 

 

بدون اتحاد یا حد اقل همآهنگی نیروهای آزادیخواه و مردمی نمیتوان بر استبداد حاکم ملایان فائق آمد ویک دموکراسی با ثبات در ایران بر پا کرد.در این قول کسی تردید ندارد، بویژه از این نظر که امر آزادی ملت ایران بیش از هر زمان دیگر بر عهده خود ملت ایران نهاده شده است .رژیم ملایان در انزوای کامل بین المللی قرار دارد، ولی ما نه از اتحاد لازم نیروها و نه از توانائی بسیج ملت برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی از اریکه قدرت بر خورداریم.

در این اوضاع بحق مکانیسم همآهنگی نیروها به مسئله روز مبدل گشته است ولی کدام نیروها با کدام نیروها باید همآهنگ شوند؟ چه برنامه ای میتواند پلاتفرم این همآهنگی ها باشد؟ کدام اتحاد بر کدامیک تقدم دارد؟ و از چه راهکارها و شیوه هائی میتوان برای ایجاد همآهنگی بهره برد؟ این مختصر کوششی است که دید گاه طرفداران دموکراسی پادشاهی ( و نه کاهش نادرست آن به " سلطنت طلبان " !)را در ارتباط با موضوع هماهنگی نیروها اندکی روشن می گرداند.

بر آورد نیروها:

ـــــــــــــــــــــــ

ایده و واقعیت دموکراسی آینده ایران چون لب و دندان با حرکات و مبارزا ت نیروئی که ازهواداران دموکراسی پادشاهی تشکیل میشود، پیوند خورده است. برای فهم بهتر نقش این نیرو لازمست که به طیف نیروهای سیاسی مخالف نظری بیفکنیم:

کمونیستها و حزب توده و بخش های دیگری از سازمانهای چپ گرا ا ز ایدئولوژی مارکسیسم پیروی میکنند که ذاتا با دموکراسی بیگانه است و آنرا به حاکمیت سیاسی بورژوازی کاهش میدهد.همچنین مارکسیسم حقوق بشر را چیزی جز " حقوق انسان خود خواه ، انسانی که از بنی نوع بشر و جامعه انسانی جدا شده است " نمی داند. لذا حقوق لیبرالی مهمی چون آزادی وجدان ، اندیشه ، بیان و غیره را چیزی غیر از " آزادی انسانی که بصورت " مونادی "( تک وندی ) منزوی و عزلت زده در آمده است " باز شناسی نمی کند.( مارکس: در باره مسئله یهودیان )در این رهگذر برنامه حزب توده دارای نکات متفاوتی است که مسئله اتحادبا این حزب را محتمل میسازد . ولی هر اقدامی در این جهت باید مشروط باشد. یکی ا ز این شرائط همانا دست کشید ن ا ین حزب ا ست از سیاستهای نفوذی در ساز مانهای سیاسی دیگر که علی الاصول اقدامی نادرست بوده و کار سازمانهای جاسوسی میباشد و ساختارهای حزبی کشور را برای دموکراسی مخدوش میگرداند.

ساز مان مجاهدین خلق چه در تئوری التقاطی اسلامی ـ مارکسیستی و بعثی خود و چه در عمل ، به دموکراسی اعتقاد ندارد، رهبرش خود خوانده و انتصابی و دچار بیماری خود بزرگ بینی است ، سازمان آن بشدت پیشوا گرا و اولیگارشیک است و عملیات سیاسی آنها تا کنون چیزی جز تخریب، ترور و آدمکشی عرضه نداشته است .کارنامه این سازمان بدرستی حاکی از آنست که مجاهدین خلق برای اداره یک کشور و تشکیل حکومتی مبتنی بر اصول دموکراسی از پتانسیل لازم بی بهره اند.

سوسیالیسهای معتدل و سوسیال دموکراتها با وجود دولت گرائی بویژه در حیطه اقتصاد، دموکراسی را بخشی جدائی ناپذیر از آرمانهای اجتماعی خود می خوانند، ولی نیروی آنها پراکنده و ضعیف است، بگونه ایکه امکا ن ندارد که این نیرو ها بتوا نند راسا در ایران آینده ، دولتی را تشکیل داده و اداره نمایند ؛ بخت آنها را تنها باید در ائتلاف با د یگر احزاب دید.

نیروهای مذهبی اصلاح گرا که اخیرا واژه ملی را هم به خود الصا ق کرده اند ، در زمینه تئوری سیاسی گمگشته اند و در پیچا پیچ حلزونی آموزه های عرفانی و باوری در صدد اند که ا ز آنها برای کشور داری استنتاجاتی ا جتماعی و اقتصادی بجویند. طیف اعتقادات آنها از آنارشیسم مذهبی و با آن نفی هر گونه سلطه و حاکمیت شروع میگردد وتا دموکراسی اسلامی و حتی دیکتاتوری ارشادی با روکش مذهبی ادامه می یابد.با اینهمه بخش قا بل توجهی ا ز این نیرو را می توان بر اساس برنامه ای دموکراتیک متحد ساخت ، امریکه در گفتمان و فر آیند اتحاد نیروها جای ویژه خود را دارد.

میمانددستجات کوچک و بزرگی که خود را " جبهه ملی " می نامند. بخشی از اینان زیر سیطره حزب توده قرار دارد، بخشی دیگر به نیروهای مذهبی وابسته و متعهد است و بخشی می کوشد که با عََلم کردن جمهوری خواهی خود را چهره مند گرداند. جبهه ملی در حقیقت هیچگاه حزب نبوده است؛ ظرفی بزرگ بود مرکب از دستجات سیاسی لیبرال، ملی و مذهبی با هد ف مشخص ملی کردن صنایع نفت . نه بانی آن دکتر محمد مصدق پیشوای حزبی بود و نه چنین قصدی را داشت . با نیل به آن هدف در حقیقت جبهه ملی دیگر مصداق عملی ندارد. ضعف مهلک آن را نیز باید در تداوم " شکلی" دانست که از " محتوای " تاریخی عاری گشته است.با ید توجه داشت که بخشهائی ا ز جبهه ملی را می توان باتحاد فرا خواند و به آنها با این کار یک جهت و وجهه سیاسی درستی را ارائه نمود.

بخشی از روشنفکرا ن جبهه ای و چپ گرای گذشته به " جمهوریخواهی" روی اورده اند ولی جمهوری خواهی برنامه سیاسی نیست و می تواند از هیتلر تا خمینی و استالین را در بر بگیرد.به این دلیل ظرف جمهوری خواهی در بر گیرنده همه نوع گرایش است که طبعابرسر یک موضعگیری منفی یکی شده اند و آن مقابله با سلطنت طلبی است .لذا تجزیه آنها به اجزای بازهم نا چیز تر، از هم

 

هم اکنون بر نا مه ریزی شده است.تنها عده ناچیزی از آنانکه صراحتا و بدور از لجاجت با واقعیات بر دموکراسی اصرار می ورزند ، قابل اعتماد هستندو میتوان آنها را به محاسبه آورد.

طبق این بر آورد اولیه که بهمین دلیل بهیچوجه ادعای جامعیت ندارد ، ملاحظه میشود که دموکراسی را از این نیروهاـ باستثنای بخشهائی از انها که بر شمردیم ـ طلب کردن و در این رهگذر به آنان امید بستن ، همانقدر غیر واقعبینانه است که از زمستان خرمی باغ را انتظار بردن !اشاره به این واقعیت تلخ بدان معنا نیست که باید به این نیروها بی اعتنا بود و در مبارزه برای دموکراسی بحساب نیآورد.ما در سطور بعد چگونگی بر خورد تفکیکی به آنها را برای پیروزی دموکراسی روشن میکنیم. قصد آنست که بدرستی تشخیص بدهیم که به کدام نیروی حاضر در صحنه با اطمینان خاطر می توان تکیه کردو کدام نیرو را باید مرجحا به همآهنگی و اتحاد فرا خواند وبه چه نیروهائی نمی توان برای احرا ز پیروزی اعتماد کرد.طبق این بر آورد اجمالی هواداران دموکراسی پادشاهی نیروی سیاسی عمده در صحنه اندکه مقدرات دموکراسی آینده به توش و توان آنها وابسته است .

توش و توان هواداران دموکراسی پادشاهی :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پایگاه اجتماعی طرفداران دموکراسی پادشاهی، کلیه افراد، گروه ها و رسته ها ئیست که ا ز استبداد مذهبی حاکم و اقتصاد مافیائی و نابسامان آن رنج می برند.سرمایه داری ، بویژه سرمایه صنعتی نیاز به جامعه ای فونکسیونال دارد که با قوانین لا یتغیرّ الهی و خرافات و موهومات ملایان مغایرت دارد. طبقه کارگر رو به رشد کشور نیاز به تشکل صنفی و سند یکائی دارد تا بتواند در آ زادی و بر اساس قانون و همیاری اجتماعی ، منافع خود را عبارتبندی نموده و ا ز پیش ببرد. شمار انبوهی ا ز دهقانان پیوسته به ترک روستاها ناگزیر شده و در جستجوی نا ن و منبع در آمد نوینی به شهر ها روی می آورند. ولی در اینجا با اقتصادی نا بسامان و تورمی روبرو می گردند که قابلیت جذب آنها را به بازار کار ندارد. طبقه تحصیلکرده،و فر هنگیان کشور ، ا ز عدم آ زادی اندیشه ، عدم آ زادی دانشها و پژو هشهای علمی و عدم آ زادی خلاقیت هنری بسختی معذّب است. این طبقه نیز آینده خود را تنها بر محور یک اصتصاد صنعتی ار گانیک و سراسری ، می بیند که ا زیک بخش فرا ز مند خدمات بر خور دار باشد. ز نان ا ز محرومترین طبقات جامعه اند و حکومت فاشیسم مذهبی، آنان را به زائده صرف مرد ان و شهر وندان درجه دوم مبدل ساخته است .گروه های قومی و اقلیتهای مذهبی نیز سخت با جمهوری اسلامی و دستگاه های فشار آن در تعارض اند.

پایه گسترده دموکراسی فردا، این گروه ها و طبقات اجتماعی هستند که اسبتداد حاکم بر دوش آنها سنگینی میکند . برای طرفداران دموکراسی پادشاهی تکیه به این نیرواولویت دارد. آنها باید همه توش و توان خود را درخدمت این هدف استراتژیک بگیرند .

توان هواداران دموکراسی پادشاهی با دیگر نیروها قابل مقایسه نیست و در مجموع شامل سه زمینه عمده است:

ـ توا ن تئوریک و کارشناسانه

ـ توا ن سیا ستمداری و دولتمردی

ـ توا ن اقتصادی

ابعاد توان فکری و کارشناسانه این نیرو بحدیست که بجرات می توا ن سهم بزرگ دوره روشنگری کنونی را حا صل مجاهدات نظری آنا ن دانست . بشکرانه جریان عظیم فکری و کارشناسی آنها ست که دموکراسی به گرایش و مطا لبه ا صلی دوره کنونی تاریخ میهن ما در مصاف با استبداد مذهبی تبدیل گشته است ، به گونه ای که هیچ حرکتی بر نطع سیا ست ایران ، بدون محاسبه حرکات این نیرو نمی تواند قرین موفقیت باشد. جا لب آنکه توان نامبرده با هزاران کادر سیاسی و دولتمردی در آمیخته است ، کادرهائی که قادر هستند هر آ ینه شیرازه های امور کشور را با تعویض رژیم ،بعهده بگیرند و بگردانند. حدود سه دهه مهاجرت اجباری در دموکراسی های جهان برای آنان فرصتی بوده است که آموزشهای تخصصی خود را پیگیری نموده و و به باز آموزی فرهنگ دموکراسی روی آورند. مضا فا آنها نقش محکومیت سیاسی را با گوشت و پوست خود لمس نموده و بویژه همسنگری کنونی با د یگر اندیشان مبارز را به منزله پیش در آمد یک پارلمانتاریسم حزبی با ثبا ت و موفق در ایران تجربه می کنند

بعبارت عامتری می توان گفت که رسته کارورزان فکری و کارشنا س کشوربا دا نش فنی، علمی و مدیریت خود، بناچار گرداننده رژیم ملا یان در اسارت اند، حال آنکه در حقیقت این حاکمین هستند که در وابستگی و اسارت آنها بسر می برند؛ پارادوکسی که انسان را به یاد رمان دیده رو: " ژاک قسمت گرا و ارباب او " و رساله " ارباب و برده " هگل فیلسوف آلمانی می اندازد.

اگر درک ظرفیت و سرمایه های معنوی فوق برای هر کس آسان نباشد و یا در آن تردید کند ، در توان اقتصادی آنها دیگر جای هیچ شبهه نیست . رژیم ملایان مستبد هزاران سرمایه دار متوسط و بزرگ را ا ز ایران راند و آنها که ا ز برکت مافیابا زی و اقتصاد نور چشمی ها به ردای بور ژوازی تازه بدوران رسیده ا ی آراسته شدند ، فرار را بر قرار ترجیح داده و به هوای نظام حقوقی مطمئن در غرب ، به خیل همقطاران مهاجر و تبعیدی خود پیوسته اند.هم اکنون نیز بازار در مجمو ع خواهان باز گشت نظام پادشاهیست که از آن حمایت ا ز سر مایه داخلی را انتظار می برد.

موءلفه های فرهنگی ـ اجتماعی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موءلفه های فرهنگی ـ اجتماعی چندی چون سنتّ ، رو انشناختی ، بافتهای قومی ومذهبی و نیز آوتوریته ، توانهای نامبرده در بالا را باز هم برجسته تر میسازد و بنوبه خود بر سنگینی وزنه سیاسی طرفداران دموکراسی پادشاهی می افزاید.

نظام سیاسی چند هزار ساله ایران دارای تاریخی مدون است که با پادشاهی تاسیس و تا سال 1357 یعنی فتنه ملا یان و بر قراری رژیم " ولایت فقیه " تداوم داشته است ، حال آنکه این رژیم و هیچ نظام دیگری در ایران از این دیرینه تاریخی بر خور دار نبوده و حتی خلافت اعراب اسلامی نتوانست آنرا

ا ز خاطره تاریخی ایرانیان محو سا زد. ولایت فقیه نیز بشهادت محققین حد اکثر ا ز زمان فتحعلیشاه توسط ملایانی چند باب شد و ر فت که در برابر دموکراسی وانقلاب مشروطیت عرض اندام کند که با شکست مواجه گردید.نظام دیر پای پادشاهی متاثر ا ز فرهنگ و تمدن ایران بوده و بنوبه خود برآنها اثر بخش بوده است . برای مثال ایرانی نه برده می گرفته و نه برده میشده است ، حال آنکه نه تنها د ر روم و یونان بلکه حتی در رژیم اسلامی اعراب، برده داری رواج داشته است . همچنین دوره تاریخی باغبانی و متعاقب آن دوره زراعی در ایران بر شالوده فن آوری آبیاری مصنوعی استوار بوده که نگهداری آ ن

ا ز اهمّ وظایف دولت مرکزی بوده است . تازه بگفته بوبک محقق اتریشی، نمیتوان بصراحت رژیم مزارعه را فئودالیسم نامید بلکه نوعی سرمایه داری بهره جویانه بوده است . طرفداران دموکراسی پادشاهی برای برپائی یک دموکراسی ایرانی ، لزومی نمی بینند که این سنت ّ را زیر پا بنهند ، بلکه از مشروطیت تا کنون در صدد بوده و هستند که این دو را باهم تلفیق بدهند. تجربیات زیادی گواه اند که شکستن این سنتّ ، چیزی جز فاجعه و ادبار برای مردم و میهن ما ببار نیآورده است .

موءلفه روانشناختی بر خاسته ا ز رسوائی دو " دروغ تاریخی " میباشد: دروغ بهشت بودن ولایت فقیه و دروغ دیوسرشتی رژیم شاهان پهلوی! براستی ولایت فقیه و سردمداران آن وعده بهشت بر روی زمین را به مردم دادند ولی نهایتا جهنمی بیش نیافریدند که عذاب آن گریبانگیر فرد فرد ایرانیان و فرزندان و آیندگان آنها گشته است .اکنون کوس رسوائی این دروغ بزرگ بر سر هر کوی و برزن زده میشود؛ به خود آمدگان به باز نگری پرداخته و بدرستی در یافته اند که زمینه ساز افسون و افسانه ولایت فقیه، دروغ تاریخی دیگری بود مبتنی بر " دیو سرشتی رژیم شاهان پهلوی " امادر مقام مقایسه و به یمن آفتاب حقیقت ، حقیقتی که ناشی ا ز تجربه مصائب عافیت خیز خود ملت است ، مردم به رژیم پهلوی نه تنها صد گونه دعای رحمت می فرستند ، که دریافته ند، تداوم آن رژیم بیش ا ز پیش چشم اندازروشن خوشبختی آنها و سربلندی ایران را در برابرشان میگشود.

بافتهای قومی و مذهبی که ملت واحد ما را شکل می دهند، بنوبه خود با مزاج دموکراسی پادشاهی ساز گاری بیشتری دارند تا با انتخاب ادواری یک رئیس جمهور. چه اقوام و اقلیتهای مذهبی در این نهاد نمادین و بیطرف ، حمایت و ضمانت وافی برای تداوم همیاری و همبستگی ملی خود رادر چارچوب تمامیت ارضی ایران می بینند. این مقام ، دستخوش مبارزات حزبی و گروه های منافع و یا مصالح قسمی نیست و در اوضاع غیر عادی ، تکیه گاه مستحکم ملت برای خروج ا ز بحران است .

و با لاخره باید ا ز موء لفه دیگری یاد کرد که ا ز بدو جوانی پیشاپیش آ زادیخواهان مبارزه کرده و بویژه پیروان دموکراسی پادشاهی را الهام بخشیده است : شاهزاده رضا پهلوی ! وی آوتوریته شایسته ایست که وجودش چه برای دوره رهائی و چه برای مرحله بر پائی دموکراسی در کشور بسیار موثر است . باینجهت درک نقش رهائی بخش وی محدود به گروه خاصی نیست و جا دارد که ا ز سوی کلیه آزادیخواهان مورد توجه و امعان نظر قرار بگیرد. شاهزاده رضا پهلوی دارای دو نقش است : نقشی نهادی و نقشی مبارزاتی . این دو نقش در ارتباطی تنگا تنگ با یکد یگرقرار دارند ، به گونه ای که نقش نهادی به نقش مبارزاتی وی برجستگی و اهمیت خاصی می بخشد و در همانحا ل بدون نقش مبارزاتی ، نقش نهادی وی عقیم خواهد ماند . عرصه اصلی تجلی نقش مبارزاتی شاهزاده رضا پهلوی

صف گسترده طرفداران دموکراسی پادشاهی است که تنها با تقویت آن، نیروی پتانسیل نقش نهادی ایشان می تواند ا ز قوه به فعل در آید.

طیف گرایشهای هواداران دموکراسی پادشاهی:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آزادی نزد طرفداران دموکراسی پادشاهی تنها محدود به آزادیهای سیاسی نیست که شالوده دموکراسی را تشکیل می دهند، بلکه مفهوم آزادی آنها ا ز این هم فراتر می رود و شامل رفع موانع گذار جامعه از جهان نگری اسطوره ای و جادوئی به جهان عقلانیت و خرد گرائیست .در این رهگذر ایدئولوژی بنیاد گرائی ، ایدئو لوژی ملی ـ مذهبی و ایدئولوژی فاشیستی و کمونیستی همگی و هر یک بنوعی مبتنی بر جهان نگریهای اسطورهای و جادوئی هستند .در شرایط کنونی ایدئولوژی بنیادگرائی با اوهام و تاءویلات افسانه ای و خرا فی بر روان و زندگانی ایرانیان تسلط میراند. جمهوری اسلامی زندانبان این زندا ن بزرگ است و باصطلاح " روشنفکران دینی " متولیان و پدران روحانی میلیونها اسیر در بند آن می باشند.

جهان ، جهان ناظر است ، و ناظری که جهان را ا ز چشم خود می نگرد ، می تواند اراده و مقدرات خود را بدست قوائی جادوئی که بر سرنوشت وی حکم میرا نند ، بسپاردو یا با تفکرا ت و تاملا ت عقلانی، قوا نینی راکه با روابط علیّ و پادی عمل میکنند، باز شناسی نماید و بر اساس این شناختهای قابل اطمینان زندگانی خود را مستقلا و راَ سا سامان دهد.

رژیم جمهوری اسلامی گزینه نخستین را در پیش گرفته است و سیستمی مرکب ا ز ا ر زشها و تصاویر خرافی ، مو هوم و جادوئی را بر جامعه تحمیل کرده است که عواقب فاجعه آمیزی را برای کلیه زیر سیستها در بر داشته است :

ـ تهی گردانی زیر سیستم فرهنگی ا ز محتوای علمیت و واقع گرائی

ـ سقوط زیر سیستم حقوقی ا ز حیزّ تنظیم عقلانی و قابل پیش بینی مناسبات افراد و گروه ها

ـ تضعیف فونکسیونالیته و عملکرد مطلوب زیر سیستم اقتصاد و تولید

ـ تسلط خارج از اندازه قهر( چه سا ختاری و چه شخصی) بر زیر سیستم سیاستهای داخلی

ـ نا هنجاری زیر سیستم سیاستهای خارجی با صدور بحران ، خشونت و اهریمن سازی آن .

بجهات و دلایل فوق ، طرفداران دموکراسی پادشاهی به هیچ ایدئولوژی دل نمی سپارند که ا ز پیش

بر چشم جهان نگر آنان عینک خاصی را تحمیل نما ید.

اخیرا نظریه پردازان چندی ( سعید حجاریان،دکتر موسی غنی زاده،دکتر محمد سالار کسرائی و...)ا ز دو عامل به منزله سد کننده دموکراسی یاد کرده اند: بافتهای پاتریمونیال( = پدر فرمائی ) در جامعه و اقتصاد دولتی مسلط ! آیا قصد نهائی این نظریه پردا زان تبرئه رژیم استبدادی اسلامی است یا نه ، مسئله ایست که باید بجای خود مورد بررسی قرار بگیرد؛ آنچه مربوط به ماست ، ما بهیچوجه نقش بافتهای پاتریمونیا ل و اقتصاد مسلط دولتی را در تضعیف فرآیند دموکراسی نفی نمی کنیم، ولی در شرایط کنونی سیستم ارزشی غیر عقلا نی ملا یان و حاکمیت سیاسی آنها را بزرگترین ما نع استقرا ر دموکراسی در کشور میدانیم. بین طرفداران دموکراسی پادشاهی در این باره وحدت نظر کامل برقرار است و با آن با هر گونه خط مشی اصلاح طلبانه مرز بندی دارند .با اینهمه در مورد شرایط رهائی وبویژه نوع دموکراسی فردا گفتگو هست .دراین گفتمان دو فرایافت اصلی و متفا وت بچشم می خورد:

ـ مشی میانه راست

ـ و مشی میانه چپ

اولی در چارچوب " حزب مشروطه ایران " نمایندگی میشود و دومی هنوز شبح سر گردانیست که تبلور ساز مانی نیافته است . وجه مشترک هر دو در آنست که با تکیه اکید بر سنت مشروطیت ا ز آن فراتر می روند . بویژه در نکات زیر :

ـ جدائی کامل دین ا ز سیا ست

ـ آزادی اندیشه وآ زادی ا نتقاد ا ز هر گونه باور مذهبی

ـ نمادین بودن سلطنت

ـ ایستار مدرنیته متکی بر دانشها و فن آوریهای نوین و چشم انداز تجد د در عصر ا نفر ما تیک

برای هر دو گرایش، مشروطیت فرآ یند آز ادی و نوسازی ایران است که باید با ُزدایش رژیم ولایت فقیه و آثار سوء آن تداوم بیابد. وجوه اختلاف آن دو را می توان در موارد زیردانست :

ـ اولی دموکراسی لیبرالی غربی را ا لگوی جامعه آ ینده ایران میداند،دومی با انتقاد سا زنده در صدد رفع ضعفهای ساختاری آ نست ( بویژه شکوفائی اصول مشارکت وسوورنیته مورد توجه ا ست )

ـ اولی بر سرمایه تکیه میکند، و دومی بر اصل همیاری کار و سرمایه

ـ اولی بر نکا ت مثبت فرآیند " جهانی گشت " و دومی بر نکا ت منفی آن بویژه " نئولیبرالیسم " تاکید می ور زد. شاید بتوان مقدمتا دموکراسی مورد نظر مشی میانه چپ را " دموکراسی همیاری " یا " "دموکراسی وحدت ملی" خواند.

تردیدی نیست که بحث در باره نوع دموکراسی فردا محدود به پیروان دموکرسی پادشاهی نیست و بویژه ا ز سوی نظریه پردا زان سوسیال ـ دموکراسی و سوسیالیستهای معتدل نیزبدرو از خیالپردازیهای ناکجا آبادی پیگیری میشود.

اتحاد نیروها و مکانیسم همآهنگی:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نخستین و مرجحترین اقدام هواداران دموکراسی پادشاهی، همانا متحد ساختن نیروهای خود است ، زیرا این اتحاد و هماهنگی حلقه اصلی زنحیر میباشد، حلقه ا یکه با بدست گرفتن آن ، دیگر اتحادها یا سراسر زنجیر بحرکت در می آید. برای تحقق این امر باید سران ، مسئولین وفعالین هر دسته و تشکل چه در داخل و چه در خارج ، زیر یک پرچم گرد آیند. این پرچم برای آنها منطقا تنها می تواند توسط شاهزاده رضا پهلوی ارائه و نما یندگی شود. ستاد یا شورای هما هنگ کننده ای که در ارتباط و در پیآ یند این فرا خوان بوجود می آید ، سیاستها و خط مشی های مبارزاتی و ا ز آنجمله خط مشی های لازم برای هما هنگی بخشیدن به مبارزات مردم در ایران و همچنین خط مشی ها و راهکردهای اتحاد با دیگر نیروهای دموکرات را تدوین و به مرحله اجرا می گذارد.

نیروهای طرفدار دموکراسی پادشاهی با اتحاد و همآهنگی خود اثرات و نتایج مثبت زیادی را درو خواهند کرد به شرح زیر:

ـ جلب اعتماد : مردم با مشاهده این همآ هنگی و اتحاد، به آنها اعتماد خواهند کرد که می توانند در امر اتحاد ملت و دیگر نیروها نیز موفق شوند،

ـ تمر کز نیرو : ا ز برکت اتحاد ، نیروی بیشتر و کار آتری به دست می آید که طبعا قدرت ضربتی و توان مبارزاتی آن بیشتر است ،

ـ کیفیت بر تر : همآهنگی و یا اتحاد ، ایجاد سیستم فرا گیریست که در چارچوب آن اجزا با رفع نواقص و کسب کمالات ، به کیفیت بر تری نائل خواهند شد.

دومین اقدام هواداران دموکراسی پادشاهی را اتحاد مردم و همآ هنگی مبارزات آنها در ایران تشکیل میدهد، امری که غا لبا در قیل و قال رایج پیرامون " اتحاد نیروها " ا ز قلم می افتد و بدست فراموشی سپرده میشود.دموکراسی به یک معنی امر آزاد سا زی مردم بدست مردم و برای مردم است . بنابر این نه ترور سران رژیم استبدادی ، نه کودتای نظامی و نه دخا لت قهر آ میز بیگا نگان هیچکدام راهی نیستند که به آن هدف و سر منزل مقصود بر سند. راه اصلی همانا اراده راسخ ، ابتکار عمل و مبارزات آگاهانه و متشکل خود مردم است که در خلال آن آ گاهی ها، سا زمانها و توانائی های لازم برای بر پائی نظامهای دموکراتیک و باز شناسی قدر و ارج آنها و آمادگی دفاع برای حفظ و تداومشان در مردم بوجود میآید.لذا هواداران دموکراسی پادشاهی و هر نیروی دموکرات د یگری ایجاد همآ هنگی و اتحاد در صفوف و صنوف خود مردم را که زیر فشار مستقیم نظام استبدادی قرار دارند ، مرجح ترین ومقدمترین وظیفه خود می شمارند.

آ نان بر خلاف ملایان که ملت را " صغیر " خوانده و خود را " قیم ّ " آن جا می زنند ، عمیقا معتقد اند که مردم با عقل و هوش ،با ابتکار و خلاقیت و با انرژی و کار خود ، سر چشمه حیات ملی و تمدن و فر هنگ دیر پای ایران هستند. ملایان با تهدید ، تطمیع ، تحمیق و تفرقه افکنی ا ز یکسو و بحران آفرینی پیاپی و شیوه گل آلود کردن آب ا ز سوی دیگر ، این نیروهای عظیم و خلاق را به بند کشیده اند. به این معنی دموکراسی آ زادسازی نیروهای سترگ و عالمساز مردم ایران است که شکستن زنجیر های گران آن تنها ا ز دست توانای خود آنان بر آمده است . آ زادیخواهان آ گاه و فعال خود را ناجی مردم نمی دانند هر چند پیشاپیش آنها مبار زه می کنند ؛ پیشاپیشی در مبارزه به معنی سروری نیست ، بلکه ارائه نمونه ای ا ز فضیلت و شجاعت شهر وندی ودعوت به پیروی داوطلبانه ا ز آن محسوب می گردد.

سومین اقدام هواداران دموکرسی پادشاهی ، معطوف به اتحاد با ساز مانها و نیروهای سیاسی دیگر است . طبعا نامزد های چنین اتحادی، آن نیروهائی هستند که نام بردیم و خواهان استقرار نظام دموکراتیک بجای استبداد مذهبی کنونی میباشند با اینهمه اتحاد های احتمالی ، مشروط به بر آوردن شروطیست بشرح زیر:

ـ اتحاد و همآ هنگی باید با نیرو و یا ساز مانی صورت بگیرد که قابل اعتماد باشد،

ـ ضرورت این اتحاد منوط بهبدانست که به پیشبرد امر مبارزات مردم در کشور کمک موثری محسوب گردد ،

ـ ساز مان یا حزب نامبرده بخواهد در نظام آینده قبول مسئولیت نماید، تحکیم مبانی دموکراسی و وفاق ملی را ا ز وظایف اصلی خود بداند و برای این منظور برنامه ها و ساختار های تشکیلاتی خود را آماده سازد.

برای ایجاد این اتحاد ها موضوع پادشاهی یا جمهوری بودن دموکراسی فردا ، شرط نیست و منوط به رای آ زاد مردم در یک همه پرسی خواهد بود ، هر چند پیروان دموکراسی پادشاهی ، آنی ا ز تبلیغ اعتقادات و انتخاب ویژ ه خود در بین مردم غفلت نخو اهند کرد. اتحاد را منوط به این موضوع کردن ، ا ز هر سو که عنوان گردد ، کاهش دادن دموکراسی ، ضعف تئوریک و سر پیچی ا ز منویات و خواست آزادیبخش ملت ایران ا ست

پیروان دموکراسی پادشاهی سکتاریست و فرقه گرا نیستند، بر عکس همتراز با نگرش مصلحتگرا و عقلانی خود ، دست دوستی برای بر پائی یک " ائتلاف بزرگ ملی " به سوی کلیه مبارزین و نیروهائی دراز می کنند که صادقانه خواهان یک نظام دموکراسی شکوفا و ایرانی سرفراز ، مدرن و دادگستر اند.

با پیروی مدبرّانه و مبتنی بر اولویت ها و خط مشی های با لا ست که " ا ئتلاف بزرگ ملی " مطروحه ا ز سوی هواداران دموکراسی پادشاهی شکل خواهد گرفت و پیروز خواهد شد. در این رهگذر آنان مسئولیت تاریخی سنگینی را بر د وش دارند : بر آنهاست که به آرایش قوای خود پرداخته و با این یکپارچگی در صدد جلب اعتماد مردم و بسیج آنان بر آیند وبا کلیه ساز مانها و نیروهای دموکرات دیگر ،اتحادی اصولی و پایداررا برای رهائی و بر پائی یک دموکراسی با ثبات در ایران فردا، سازمان دهند.

www.wahdatemelli.org