oD¥OhDF ækßN Erd é×DÛoDÆ

íÎÞ , kDèÛ ÚClì× éF DJ LZ ÍCpGìÎ Erd Èë êDØìv DF xìvDN ÞlF qC ækßN Erd-1
éWìOÛ .kpÇì× pçD²N ÚkßF PwìÛßØÆ íOd Þ ívCpÆß×k ÍDìvßv éF ÍDeÛDØç ok
Þ kpÆ lv Co ívCpÆß×k ÍDìvßv ¢GÜV ßÏV Ùç éÃÏiÎC HìWµ kßVß× ÝëC éÇÛA
.koÞA ÐØ·F P·ÛDØ× íÛCpëC Þ í·ÂCÞ PwìÛßØÆ Erd Èë êpìËëDJ qC Ùç
lÜÛCßOF DN lÜÜÇì× ÖpÛ éWÜJ Þ Pvk Erd ÝëC ÚßØì× DÛ QCpì× DF ÞlÜëC rìÛ ÚßÜÆC
MÞD¿N Þ lÜçlF ÚD¡Û êkßh, ÚkßF ækßN Erd êlì·GN ÍDv Dç æk PznÊ qC xJ
.lÛoCnËF ¢ëDØÜF H¤Dº Erd ÚA DF Co ¢ëßh êßçD×

íÜ·ë ÚCpëC íÎDØz éëDwØç ¸¾DÜ× ¸¾Cl× Co kßh xìvDN ÞlF qC ækßN Erd -2
ÚDØç qC Co ÙwìÛßØÆ Þ ÙwìÎDìvßv ,ÍCpGìÎ LZ ÚDv ÝëlF Þ lÛCßh êÞoßz éìvÞo
ÙwìwÆoD× éÇëC éÛßÊ éF , kpÆ qCpOØç íVoDh Mol pFC Èë éF íËOwFCÞ DF oDÆ ÞlF
.lëkpÊ í¾p·× êoDØ·OvC Ð×Dµ Èë éÎrÜØF ÚCpëC o k

ol¤ qC éÆ CpÊ íÏ× pÇ¿ÜzÞo p¤Dܵ Pvk qC Co ÙwìÛol× ÙZpJ ækßN Erd -3
ÚCpëC ÚßìvCrìÛol× Þ êqDv ßÛ , êqDvqDF éF æDz D¨o æoÞk ok ætëßF Þ Pì¬Þp¡×
íÊ lÛq Dv êDWF EmDÆ ÙwìÛol× Èë DF CpÛAÞ kßFo Äd DÜF ,lÛkßF éOwF PØç pØÆ
.lÛD¡Æ ízoßz HëpiN Áßv éF oß¡Æ HìÇz pJ Þ íWëolN

êmß¿Û PvDìv DF Þ lì¡Æ æCpWÇF Ál¥× æoÞk ok Co CpÊ íÏ× ¢GÜV ækßN Erd -4
ÚßÛDÂ Þ êkDØOµC íF éF Úkq Ý×Ck , ÍÔhC êCpF kßh oCrFC éF CpÛA íÏ× éèGV ok
qC éÆ íÂÔhC pìºêmß¿Û PvDìv ÝëC rìÛ ÚßÜÆC Ùç . PhDv ÍlG× , íÜÇz
íµl× ÚCßOì× ÀvDN DF éÇëC éÛßËF ,koCk é×CkC , PvC ækßN Erd íϤC êDèÇìOÆDN
.kßz ÍlG× ækßN Erd Ð×DÆælñCq éF éÆ kÞpì×íÏ× éèGV éÆ lz

Dë Þ éìvÞo oÞDh æpËÜÆ MDFß¥× qC êqDv ÚßÏFDz Þ êoCkpF íKÆ DF ækßN Erd -5
éërWN êDè¡ëCpÊ éF ,kßF éOzCk qCpFC " íÏ× éÏòw× " æoDF ok ÝìÎDOvC éÆ íGÎD®×
êCqCok ok éÆ Co ÚCpëC ldCÞ PÏ× Erd ÝëC.kq Ý×Ck íÛCpëC ÖCßÂC ÝìF ok éÛDGϬ
ÙÆ êDç ælëlJ qC íÇë kßh éFßÜF Þ ælz ÐìÇ¡N MÞD¿O× ÖCßÂC qC ÍDwÜèÆ íiëoDN
PÏ× ÙOv " PeN éÆ " DèOÏ× " qC í·ØV éF , lzDGì× f×DwN Þ íOwërØç pì²Û
! kpÆ pìG·N ,lÛoCk oCp " uoD¾
Þ ÚCpëC qC íñDè¡iF éërWN éF kßF ÈëkrÛ éÆ íÛkß¡iF DÛ yÞo ÝëC pËëk ÚDëq
ok PërÆp× rì×A é»ÎDG× PëßÃN ,l×DWÛDìF êÞoßz éìvÞo éF DèÛA íWëolN ÁDeÎC
éërWN íØñCk p®h pFCpF ok " í·ìG¬ " í¡ÜÆCÞ éÎrÜ× éF ÚCßOì× éÆ kßF oß¡Æ
PÎÞk pv pF æoCßØç xÏÆ ßOw×k pì¡Øz lÜÛD× éÆ êp®h ,kpÆ íÃÏN
.kßF ÝǾC éëDv êrÆp×
DF Þ ÙwìÎDÛßìvDÛ jw× DF , ÙwìÎCpGìÎ jw× DF , ÙwìwÆoD× jw× DF ækßN Erd -6
éçk lÜZ ívDìv ÌÜçp¾ éF êpënJDÛ ÚCpGV Þ lëlz MD×l¤ , ÙwìÛol× jw×
Ú A êDèNDKØv Þ D©µC qC í¡iF æDÊ pç DèÜN éÇëC éÛßÊ éF , ækpÆ koCÞ ÚCpëCpìhC
kßh ÙwìÎCßOÇÏOÛC oDRA qC Co kßh Þ lÜÜÇ¡F Co Erd ÝëC êÞkDV MDØwϬ lÜOwÛCßN
oß¡Æ PGS× Þ ¢ëlÛC Úol× ,qDv oDÆ p¤Dܵ éF ,lÛqDvDço " Dçlì¿v éÃë " éO¿ìz
.lÛlz ÍlG×

íñDÇëlÜv , íOÎÞk êDèÛDÊoC Þ DçoDOhDv ,Dç kDèÛ ok íWëolN mß¿Û DF ækßN Erd -7
ÍrÎrN éF Þ éOhDv pRC íF Þ " ÅßJ " ÚÞok qC Dë Co DèÛA lz okD oß¡Æ íËÜçp¾ Þ
¢ëßh êDè¾lç PèV ok Dë , (oß¡Æ íñCpVC Þ êoCkC æDËOvk ok ÍÔhC ) ,k ÛD¡ÇF
íFD¥OµC MClëlèN DF Dë Þ ( DNkßÆ íϤC ÖpçC Dë Erd êpw¾C ÚD×qDv ) kpìÊ oDÇF
Áßv DèëkCqA ælÜÜÆ kÞle× MD×C lÂC Þ " PvCo " éF Co P×ßÇd , ÖÞCl×ízoßz Þ
(! ÙwìÛßØÆ p®h qC ÚlÛDvpN DF ).lçk
éOhCkpJ Þ éOhDv Þ éOwFCÞ Pzok Þ rëo MDWOvk ÖDØN DF ækßN Erd DGÂD·O× -8
Erd ÝëC êpGço.lz ÍlG× ívDìv Mol éF íGçn× ÙwìzD¾ kß·¤ EDÆo éF kßh
CoÞC í»ìÏGN kCß× Þ kDèÛ íÜìØh oDìOhC ok Cokßh í»ìÏGN MDÛDÇ×C éìÏÆ ÈërKëÓ ok
ok êÞoßz MoD¿v Äëp¬ qC Þ ækßØÛ pìSÇN íÂpz ÚDØÎA ok æpìº Þ PvDÆ lÜÛD×
EÔÃÛC æDËOvk ÙÏ·× ÖDÃ× éF Co kßh qDºA ok éÆ ækßN Erd.kpÇì× ¢iJ ÚCpëC
EÔÃÛC " éÃñD wF¢NDØçßN y ßh ækpJ ÖDWÛC pv , kßF ækq DV DJ ßÛ í×ÔvC
.lz æoDJ æoDJ í×ÔvC êoßèØV ÚD¡Ç×kC ¯vßN "l·ÏGì× Co kßh ÚClÛqp¾
: xÆoD× éO¿ËF éÆ - ÙwìòNA " DF Dë íÜëk MCkDÃOµC Þ Hçn× ælëlJ éF ækßN Erd -9
éÆ êC ælì¡Æ EA ÙwìÎDëpND× DF Dë Þ kpÆ koßh pF ". PvC ÙwìòN í¿Ü× Äël¥N "
" íiëoDN ÙwìÎDëpND× Þ ÈìOÇÎDëk ÙwìÎDëpND× " æoDF ok ÝìÎDOvC oDRA ÍÔh qC
Dë í·ìG¬ Ößϵ ÙwìÎDëpND× Èë íÛCoC íÃN pOÆk ÚA qC ¢ìJ.lëßÊ í× Ýiv
" ! PwëkD× Ùç cÞo " : éÆ lÜÆ PFDR DN kßF ækpÆ éñCoC Co íÇësßÎßërì¾
Þ í×Cßµ íØwìÎDëpND× éF DGÂD·O× Þ kßF pN PvokDÛ ÙèÜëC qC ækßN Erd ÙwìÎDëpND×
Clh ¢OvpJ Hçn× êDWF Co ækD× ¢OvpJ Hçn× éÆ lz ÐëlGN éÛCoDÇGvDÆ Þ
.lÛD¡Û í×

ÀëpeN éF êC æl¡Û Ùè¾ Þ Ý¡h íiëoDN ÙwìÎDëpND× DF éÆ lìzßÆ ækßN Erd -10
pF ÚÔ®F ¯h " íçDz ÙOv " êkoÞA ok Ý× " rN " DF Þ éOhCkpJ ÚCpëC jëoDN
ÍCßv P×Ôµ pëq CpÛA íÏ× Pëßç Þ l¡ÇF ÚCpëC ÚD¡hok ÚlØN Þ ÌÜçp¾ pvCpv
ÚClÜØ¡ÛCk éìÏÆ p²Û qC Þ oDØz íF íiëoDN lçCßz ÄG¬ éÆ rN ÝëC DF ..kpGF
í×ÔvC ÚDëCpÊ kDìÜF éF , PvC íØϵ l¨ Þ éëDJ íF ÚDèV uDÜz jëoDN Þ ÚCpëC
ok lëDF Co jëoDN kDÇZ éÇÜëC pF íÜG× Co kßh êCpÊ xJCÞ éìµCk éÆ kpÆ ÈØÆ
.lÛD¡ÜF PìØÆDd ívpÆ éF , kpÆ ßWOwV " íGÜÎC éÜël× "
ívDìv MDìd Þ ÌÜçp¾ ok íµDWNoC DÃÏ®× íÏ×Dµ éF ækßN Erd ÚßÜÆC Ùç -11
Þ klW× ÍÔhC éF kßh MDìFpWN Þ Dç ælÛD× éN ÖDØN DF Þ PvC ælz ÍlG× ÚCpëC
éÇëC éÛßÊ éF ,PvC Íß»¡× oß¡Æ Pzok Þ rëo ECrdC Þ DèÛD×qDv ok êC éÛDëmß×
qC éÇÛA pË× , lFDë Pvk ívDìv êkDµ MDìd Èë éF lÛCßOF ÚCpëC koClÛ ÚDÇ×C
.lëDØÛ EDwd éì¿¥N é¡ëo qC Þ ¸®Â oß®F Erd ÝëC DF ¢ìJ

, koCk ¢zßÆ " í¿Ü× koCß× qC PGS× MDÇÛ ÈìÇ¿N " ÈìOÆDN DF ækßN Erd -12
Hëp¾ lëDGÛ :lÜÆ éñpGN Co kßh ECߤ DÛ ê DèOìÎ D·¾ Þ lì¿v Co kßh æDìv é×DÛoDÆ
í¿Ü× ´ßØW× ok Erd ÝëC êDèOìÎD·¾ .koßh CpÛA íÇìOÇÎDëk pçD²F ÈìOÆDN ÝëC
. PvC ækßF ÍÔhC Þ HëpiN ÚA o DÊ lÛD× Þ íϤC oDRA Þ PvC
êpÜç Þ íFkC ,í¡çÞtJ ÚCßN éëDv ok Þ kßh PØç PÆpF qC êlÜZ ÚCpÇ¿ÜzÞo pÊC
kßh êkp¾ Þ í¥iz oDÇOFC Þ ¹ßGÛ Ð¤Dd , lÛC ækDèÛ DWF íFßÏ®× oDRA ¢ëßh
éaÛDÜZ : P¿Ê Þ kpÆ éÛÞoCÞ Co ¢vpJ ÝëC lëDF !pìº Ó Þ kkpËì× Eßwe× ÚDÛA
ækpÇÛ EßÆpv Dë Þ UoDh éÜe¤ qC , jw× CoD× ÚCpÇ¿ÜzÞo qC íçßGÛC ækßN Erd
ÐFDÂoDØz éZ DF Þ ÚCrì× éZ DF ÌÜçp¾ Þ PvDìv êDç éÜì×q ok D× ÚßÜÆC ,kßF
?ÙëkßF ÞpFÞo oCl×DÛ ÚDÛq Þ ÚCkp× qC íèVßN
éÛßËZ Þ CpZéÆ lëßÊ íØÛ íÎÞ lÎDF í× kßh oDÆCl¾ D©µC qC êoDØz éF ækßN Erd
.kCk Dܾ kDGF Co ækDv D©µC êDèëoDÆCl¾ Þ DèzÔN ÝëC éØç
Erd kßh Ùèv éÆ lëßÊíØÛ íÎÞ , lÎDF í× kßh ÚDìÛClÛq Þ ÚDìÛDFp éF ækßN Erd
? Pw×ClÆ Erd PìÎßòw× Þ PwìZ éÛDì× ÝëC ok

1384 æD× omA , ÚCpëC íÏ× MldÞ æÞpÊ