p¡F ÁßÃd æoDF ok lÜF æk êÞDd êC éÎDvo æD× P¡èGëkoC ok êp²OÜ× éÏÎC PëA
lÛkpÆ p¡OÜ× ívCpÆß×k Þ Ökp× P×ßÇd PìÛDÃd æoDF ok DOWìOÛ Þ ÖÔvC lëk qC
ÐÏ× Þ Dçoß¡Æ ÖDØN êCpF Þ kß¡ì× Eßwe× ÖÔvC ÙÎDµ ok íÜëßÛ PµlF éÆ
oDìwF lÜv Èë , lÜOwç p¡F ÁßÃd êDÜG× pF ívCpÆß×k êDëßV éÆ ÚDØÏw×
TeF êCpF qÞpØìÛ éëp¡Û ok UolÜ× lÜv ÝëC ÝO× Ôëm.lçlì× PvlF Co lÜØzqoC
rìÛ PvDÆ Þ ÙÆ ÚÞlF Co ÚDØç D× éÆ lëA í× í×CpÊ ÚDÊlÜÛCßh DØz p²Û oDè±C Þ
. ÙëC ækpÆ éØVpN íwìÏËÛC Þ íÛDØÎA éF

ÁßÃd éÎDvo

£Dh MDìì©OÃ× Þ Dç MoÞp¨ Íߥe× ,ÚDwÛC ÝëkDìÜF Þ ívDvC ÁßÃd -1
Äd ÚßaØç - ÁßÃd éÛßËÜëC éÆ CpZ .PwìÛ íÛDÇ× Þ íÛD×q ¯ëCpz Þ íµDØOVC
Þ é¡ëlÛC êkCqA Äd ,ÙÎDv íÊlÛq Þ P¡ì·× Äd , MDìd Äd , PzßÛpv Ýìì·N
CnÎ Þ lÜOwç êp®¾ êDç Äd rìZ pç qC ÐG - íµDØOVC Þ êkp¾ PìÜ×C Äd Þ ÚDìF
kßF ÚDwÛC p¬Dh éF Dç ÚDwÛC Þ lÜzDF í× íNCm Þ HÏv ÐFD pìº , PFDR éw¿Û í¾
.lÜzDF oCkoßh pF DèÛA qC lëDF íÛDwÛC P×CpÆ ÐìÎk éF Þ ÚD¡Û
Mp®¾ok é¡ëo éÇÏF , lÛoClÛ P×ßÇd ækCoC Dë êoCnÊ ÚßÛD ok é¡ëo Dç Äd éÛßËÜëC
DèÛA éF PGwÛ P·ëpz æDÊ lëk Þ lÜëA í× oDØz éF íÏص Ðõ MDìèëlF qC Þ éOzCk
Þ ¸ëp¡N Pvk ,PvC ælw¿× Dë Þ PeÏ¥× ¸ÂCÞ Hwd pF éaÛA... PvC êkDzoCrìÛ
Þ PìÜìµ êDÜ·× éF " Äd " ÚDØç ÚA Þ PvC æDNßÆ ÚA Ý×Ck qC oDGOµC Þ kCk oCpÂ
.PvC UoDh oDGOµC Þ Ð·V Þ ¸ëp¡N éÛßÊ pç é®ìd qC éÆ PvC íVoDh Pì·ÂCÞ
DÛ . PvC ælz pÆm lvD¿× Þ fÎD¥× DF ÚA PÃFD®× êDÜ·× éF ¸ëp¡N ok ÍkDµ -2
éÏdp× ok lÛÞClh ½p¬ qC êkoß× pç ok lvD¿× Þ fÎD¥× éÛßËÜëC ÝO¾pÊ ælëk
í× éìÎlµ Þo ÝëC qC.PvC ÚA qC ærÜ× ÞC PdDv éÆ PvC Eßwe× Ùϱ ¸ëp¡N
Þ pÇ¿N êkCqA é¤pµ ok êoClÜëk....PvC Ílµ DF ÄFD®× íèÎC ¸ëp¡N ÖD²Û :lÜëßÊ
.PvC " íÏõ ÀìÏÇN " ælìõ éF íÏص êDçl×DìJ éÏdp× ok Þ " Äd " kDÃOµC
éµß¨ß× ÁßÃd pËëk êCpF íñDÜF pëq Þ ívDvC ÁßÃd qC íÇë íÛDwÛC P×CpÆ Äd -3
ok Co ælìõ íÜ·ë Ýëk ok MßhC ÝìÜ× ßØÎC pì×C Þ ( £ ) ÖpÆC pG×DìJ. PvC êp¡F
ÁßÃd p²Û qC íeìVpN bìç Þ éOwÛCk ÚkßF ´ßÜØç Þ PìÛDwÛC DF êÞDw× Þ §pµ
...lÛC æl¡Û ÐñD ælìõ ½p¤ êCpF
-ÞC pǾ Þ ælìõ é²dÔ× ÚÞlF - ÚDwÛC íNCm P×CpÆ Þ P×pd MDGRC êCpF ÚCßN í×
MDëCÞo Þ ÚAp qC éÆ ÚDwÛC íNCm P×CpÆ .kßØÛ ÈwØN MDëCÞo qC éOvk lÜZ éF
é²dÔ× ÚÞlF - ÚDwÛC PÃìÃd êCpF íNCm ÁßÃd ÚÞlF lÛCßN íØÛ , kß¡ì× ækD¿OvC
ÚDwÛC PèV qC ÚDwÛC fìVpN Þ ÚkCk yqoC íµßÛ P×CpÆ Cpëq.kßz oߥN - ÞC ælìõ
í·ìG¬ , êp®¾ ÁßÃd êCoCk ÚDwÛC éÆ PvC ÚA ÖrÏOw× DÜ·× ÝëC Þ PvC PìÛDwÛC
.lzDF ÚA pëD²Û Þ ÚDìF Þ é¡ëlÛC êkCqA Äd , MDìd Äd : ÐìGÂ qC íµDØOVC Þ
- lzDF Äd éZ pÊ - Co £Dh ælìõ ÝOzCk ½p¤ ÚCßN íØÛ uDvC ÝìØç pF
.PwÛCk êlÛÞpèz Þ íµDØOVC ÁßÃd êD®µC ok íçk qDìO×C pF ÐìÎk
P× CpÆ ÝëC íÎÞ , lÜOwç DØz ÝëpNCßÃN DF lÛÞClh krÛ DØz ÝëpN yqoC DF -4
DèÛDwÛC éØç íµDØOVC ÁßÃd ok Þ koClÛ íµDØOVC ÁßÃd ok êpìRDN bìç ízqoC
.lÜOwç lÜ× æpèF ÁßÃd éÛßÊ ÝëC qC -DèÛA êCßÃN Þ ÚDØëC éVok qC p²Û ½p¤
½ p¤ - Dç ÚDwÛC éØç pF Co DìÛk ÝëC ok í·ìG¬ HçCß× qC êlÜ× æpèF lÛÞClh
æ pèF ok ÚDÜ×ß× êpNpF é¡ëlÛC Þ lëD×p¾ í× opÃ× - ÚDÛA kDÃOµC Þ ÚDØëC qC p²Û
.koDØz í× kÞkp× Co ÚDèV ÝëC ok í·ìG¬ ÁßÃd qC êpìÊ
À·¨ Þ Mlz Hwd pF lëDF ,lzDF Dç ÚDwÛC êCpF ÁßÃd ÿD¡Ü× ælìõ pÊC -5
éÆ íNoߤ ok .kßz êßÂ Þ Àì·¨ Þ kDëq Þ ÙÆ rìÛ ÚDÛA ÁßÃd ,kCp¾C éÃd lëDõ
P×CpÆ ÿD¡Ü× DèÜN Dç ÚDwÛC éÃd lëDõ À·¨ Þ Mlz Þ PwìÛ ÝìÜZ ÝìÃë éF
.kßF lçCßh lÛÞClh krÛ ÚDÛA ÚkßF lÜØzqoC Þ êßÜ·×
qC ÚDìF Þ é¡ëlÛC êkCqA ,PvC ÚDwÛC íϤC pçßV pÇ¿N Þ Ðõ éÆ DWÛA qC -6
,êkDÃOµC ÀÏOi× ÐñDw× ok éÆ lÛoCk Äd éØç Þ PvCDç ÚDwÛC éØç ÙÏw× ÁßÃd
.lÜëDØÛ ÚDìF Co kßh é¡ëlÛC Þ pÇ¿N ФDd Þ lÜ¡ëlÜìF éÛCkCqA íµDØOVC Þ ívDìv
Þ k o Ck ÚDwÛC pç éÆ PvC íÂßÃd ÝëpN Ùè× ÚDìF Þ é¡ëlÛC êkCqA P¿Ê ÚCßN í×
.PvC Dç ÚDwÛC pF ÉorF íØOv ÚA HÏv Þ Äd ÝëC éF qÞDWN
koClÛ Äd íÎÞ ,lÜÆ ÚDìF - ¯Ïº Dë fìe¤ - Co kßh ælìõ koCk Äd íÛDwÛC pç -7
lëDØÛ ÝìçßN ÚDÛA MDvlÃ× Þ ÚCpËëk ælìõ Þ é¡ëlÛC éF kßh é¡ëlÛC ÚDìF Ýب
qC pÊC é¡ëlÛC Þ Ýëk pìì»N Dë P¡ÊqDF ½p¤ D×C.lçk oCp CpO¾C Þ ÀëpeN koß× Dë Þ
lÛ CßN íØÛ ÔÃOw× kßh ,lzDGÛ êp¿ìÆ Þ íñCrV ÝëÞDܵ ÖrÏOw× Äd DF kDܵ êÞo
Dë , kDÃOµC Þ é¡ëlÛC kpW× ÝëC pF DÜF .lzDF éOzCk íJ ok êßìÛk êp¿ìÆ MCqDW×
Þ PvC íÛDwÛC pç Äd , pËëk ê pÇ¿N Þ é¡ëlÛC qC ´Ô¬C Dë , ÚA qCpFC Dë , ÚA pìì»N
«ßFp× ÚA lÜÛD× Þ CpO¾C , ÝìçßN ,kDw¾C ,kClNoC pì²Û êp¿ìÆ ÝëÞDܵ qC Èë bìç DF
.PwìÛ
éÆ PvC íçCßh PÎClµ Þ íFDë ÍDØÆ Äd ÿD¡Ü× , Pì×Þpe× DF æqoDG× Äd-8
ÐØeN P×pd pF lÜÆ í× PÎÓk éÆ êC éÎkC.koCk kßVÞ Dç ÚDwÛC kDèÛ okæp®¿ÎDF
kßVÞ pF pÇÜ× qC íèÛ éÎkC Ößص Þ , ÙÎD± DF æqoDG× ÖÞrÎ Þ ÚA pFCpF ok MßÇv Þ Ùϱ
.lÜÆ í× PÎÓk Äd ÝëC
DF íOd Þ æDÊA kßhDÛ D×C kpìÊ oCp Mol lÜw× pF CßÃN DF ÚDwÛC koCk ÚDÇ×C -9
éÛßÊ ÚDØç.lÜÆ P×ßÇd é¡ìJ Co kClGOvC Þ éO¾pÊ oCp Mol pìRDN PeN PìÛ Ýwd
kß¡ì× Mol HdD¤ éÆ íwÆ íÜ·ë , pRDOvC ÈÏ× Ý× :lÜëD×p¾ í× íϵ Mp©d éÆ
æCo ÝëpNpRß× Þ ÝëpOèF Þo ÝëC qC.kß¡ì× ælì¡Æ êoße× kßh Þ kClGOvC éF
ÙwìÛDÇ× íÜ·ë ÖÞk æCo , Äd ÖDÜF Þ Äd qC Dç PìØÆDd ækD¿OvC ÿßv qC êpìÊßÏV
ívDìv êDç êkCqA Ýì×DN Þ í×kp× MoD²Û ÚkßØÛ éÜëkDèÛ ÚA Þ PvC íÛÞpìF êDç
éOwFCÞ pìº êDç éÛDvo Þ MDëp¡Û Þ íÛßÛD êDç Pì·ØV Þ ECrdC HÎD ok êpǾ Þ
p¿Û Èë ok DèÛA rÆpØN Ölµ Þ PìØÆDd êCß ÈìÇ¿N Ú ìÜaØçÞ PìØÆDd Mol éF
ÚkßF ßËivDJ Þ ÚDØÆDd PìØÆDd ÚD×q ÚkpÆkÞle× rìÛ Þ Ýì·× Þ PFDR p¿Û lÜZ Dë
.kßF lçCßh ÚDÛA
pv ok íÎÞC Äëp¬ éF ,lÜzDF í× oDìOhC HdD¤ kßh ÍCß×C ok Ökp× íOÂÞ - 10
PzßÛ pv éF PGwÛ ÝOzCk oDìOhC Cpëq , kßF lÜçCßh oDìOhC HdD¤ rìÛ kßh PzßÛ
ÐwÛÞ kp¾ êCpF Öߥ·× qC pìº íÏwÛ Dë kp¾ bìç p²Û ( xJ )... PvC Pϵ éÎrÜ× éF
í×ßص êDçoDÆ æoCkC êCpF lÛoCk Äd Ökp× .kßF lçCßiÛ íÏõ Þ íµpz PWd pËëk
P·ìF íµÞp¡× EßZoDZ ok ,lÜÛCk í× ¯ëCpz lVCÞ éÆ íwÆ DF ÚD×q pç ok kßh
.lÜÜÆ