ÙwìÛol× æoDF ok êoDO¿Ê

:kß¡ì× rëDØO× kßh ÚDµßÜØç pËëk qC pëq MCkDÃOµC ¦hDz DF êqÞp×C Úol× ÚDwÛC


íñDJ pF êCpF íØϵ PhDÜzÞ Dç ¢ÛCk Þ í¡ëlÛC kCqA Për× éF jvCo kDÃOµ C- 1
, í×rV ÖDÇdC qC rì×A H¥·N êÞpìJ êDWF éO¾p¡ìJ Þ DGëq , íÛDwÛC Þ ßÛ íÛlØN
.lÜÛCßh í× " êlFC ÄëDÃd " Co kßh éÆ íGçn× íND¾Cph Þ Ýëp¾A ÐèV
ÐìÛ êCpF êoCrFC éÎrÜØF pSÆC ld Þ ælz ækpØz oCßh Þ oClÃ× íF DìÛk éÆ DWÛA -
æD¾o Þ íñDGëq , íÊlÛqDv , ÚlØN , P¾p¡ìJ qC ,lëA í× oDÇF " êÞphC MkD·v " éF
.lzDF ÚDì× ok êpGh lÛCßN íØÛ
êp¡F ¸×CßV qCp¾ kDÇZ Þ ælz í¿Û íÏÆ oß®F íÛDèìÆ Ð×DÇN lÜëA p¾ éÆ DWÛA -
íñCpÊ xJCÞ ,kkpËì× ßWOwV êpËëk Ößçß× êClh pèz Dë Þ " íGÜÎC éÜël× " ok
.kkpËì× ÙÆDd ¸×CßV pF D®vÞ ÚÞp éF P·Vo Þ
íñDç PÜv ÐÇz éF Dë Þ ælz íÃÏN p»Oë Ó " ÄëDÃd " íGçn× ÖDÇdC éÆ DWÛA -
í¿Û ÚD×q ÍßeO× ¯ëCpz DF DèÛA ÄìG®N MoÞp¨ Þ æl×A ok CpVÓC ÖqÓ Þ ulÃ×
ßÛ Þ ¢çÞtJ Þ ¢ÛCk, êoÞpJ pÜç ,í¡ëlÛCkCqA ÝzÞo ÚDèV êÞpF Dçok, kß¡ì×
éF íÜëk MDG¥·N Þ MßÇv Þ ÚßÇv ,PÎDèV ÈëoDN êDç éëDv Þ ælzéOwF íÜëp¾A
.lÜÛrì× Ý×Ck íÜëp¾A P¡dÞ Þ EDµoC

éëDJ pF DèÛDwÛC DF ¢NDGvDÜ× éÆ ívl ФC Èë Dë Þ Clh éF jvCo kDÃOµC - 2
Þ pè× êDçlÛßìJ pF p± DÛ éÇÏF , PwìÛ oCk ækpF Þ ækpF Pì×ßÇe× Þ PìØÆDd
. PvC íGÏ P¾p·× Þ P¾ß®µ
§Þp¿× êC éÛDËë íOwç rV êpËëk pçßÊ qCÞ íOwç qC ClV Clh éÆ DWÛA -
,lëßJ í× Co ÍDØÆ Þ íÊlÜÜëp¾A lÜëA p¾ éÛCkÞDV éÆ kß¡ì×
éFCo kßh êDV ÚDwÛC Þ ívl ÝìF P¾ß®µ Þ pè× éÛD¾oDµ êDç lÛßìJ éÆ DWÛA -
,koDKwì× pËëk êßv qC ÚDwÛC ÄÏ®× Pì×ßÇe× Þ ßwÇë qC íÇë ÄÏ®× PìØÆDd
" PØw " Þ PzßÛpv DOëDèÛ éÆ kß¡ì× §Þp¿× " lGµ " Èë DèÜN ÚDwÛC éÆ DWÛA -
,koßh í× ÙÂo ÚDÜ·ÎC ÄÏ®× íFDFoC ækCoC Þ PvlF ÞC
ízß×Cp¾ PvlF ,lzDGì× oß·z íÏWN qC ízDÛ éÆ ÚDwÛC PÎrÜ× Þ ÖDÃ× Þ ÚDz
Þ Mol éÆ koDKwì× íÛD¡ëlÛC ÈëoDN PìØÆDd éF Co kßh êDV Þ ælz ækpKv
.lÜÜìF í× " Ý×ß× ÚDÊkpF " oDØSOvC Þ MoDvC ÞpÊok Co kßh PÜÇ×

upNpF íÜOG× lëDGÛ DèëlF qC rìçpJ Þ Dç íÇìÛ qC êÞpìJ éÇÜëC éF jvCo kDÃOµC - 3
DëÞ íñCßÜØç qC éÇÏF , lzDF íO¡èF êDGëp¾ lìµCß× Dë Þ ÙÜèV ECnµ qC P¡dÞÞ
kß¡ì× ízDÛ ÞC oClìF ÚClVÞ Þ ÚDwÛC kßh ÚDz Þ Pì¥iz DF Ðص íñCßÜØç Ölµ
,lëDØÛ DJ Þ Pvk kßh êCpF P¡èF ok íñDV DN lÜÇì× íÇìÛ ÚDwÛC éÆ DWÛA -
, kß¡Û " éÎDº rV " gqÞk ¢NA ok DN lÜÇì× rìçpJ êlF qC ÚDwÛC éÆ DWÛA -
.lÛDØì× ækßÜz DÛ ÚClVÞ êClÛ Þ PwìÛ ÚDì× ok ÚClVÞ êDJ
PÎrÜ× Þ ÚDz ok CpÛA éÆ lzDF ÐìÎk ÝëC éF lëDF , íÜÇì× rìçpJ DèëlF qC pÊC ßN
pF éÆ Co éaÛA " : éÆ êlÜF êDJ íÂÔhC ФC ÝëC éF Þ íÜìF íØÛ ¢ëßh íÛDwÛC
"! ÖlÜwKF ÚCpËëk pF ÙÛCßN íØÛ Þ ÙçCßh íØÛ æDËaìç Þ rÊpç ,ÖlÜwJ íØÛ kßh
kpìËì× Moߤ í×DÜzßh êCpF ÁÔhC éF êlÜGëDJ Þ ÚßÛD éF ÖCpOdC éÆ DWÛA -
êDJ , PvC í×DÛlF qC upN PèWF ÚßÛD PëDµo Þ DèëlF qC rìçpJ xǵ pF Dë Þ
.kkpËì× ækD¡Ê Mpìب ÚDOvA éF íñÞoÞk Þ Dëo , pëÞrN
ÚßÛD éÆ DWÛA DN Þ - PvC ¸ØV ækCoC ÚDìF ÚßÛD éÆ PwÛA êCpF ÚßÛD éF ÖCpOdC
.PvC ÖCpOdC ÐFD , PvC ¸ØV ækCoC í·ÂCÞ ÚDìF

DèÜN kp¾ pç ÚA ok éÆ éÛDËë íÛDèV ok DèÛDwÛC íOzßÛpv Ùç éF jvCo kDÃOµC -4
ÍDØÆ Þ ÖDØN íÏWN éF¢ëßh ætëÞ Ùèv êCkC Þ ÚCpËëk éF é¡ëlÛC DF Þ ¸ØV o k
.lFDë í× ÐìÛ yC íNCm pçßÊ ¢ëClìJ Þ kßh êkp¾ Pì¥iz
íNDÃG¬ Þ íÏ× , êkCtÛ , íÇësßÎßñlëC ,íGçn× ÚßÊDÛßÊ MDG¥·N п éÆ DWÛA -
, PvC éOwF DèÛDFq pF Co ßËO¿Ê æCo
ÙOv P¡dÞ qC Þ ÚDëD×p¾ oÞq íñßÊ oÞq pRC ok ÚDìF Þ é¡ëlÛC êkCqA éÆ DWÛA -
,koClÛ kßVÞ ÚCoDGV
Þ éÛCoße× kßh «DGÜOvC Èë DF " x¿Û ÄÃeN " Dë Þ ½p¤ íñCpÊ kp¾ éÆ DWÛA -
lv Co ÚDµßÜØç Þ ÚDܬßØç í×ßص PzßÛ pv éF é¡ëlÛC æCo éÛDOvpJ kßh
,lÜÇì×
Ú A PzßÛ pv Þ D× rV êrìZ P·ìG¬ éÆ kß¡ì× §p¾ PvokDÜF éÆ DWÛA -
yC êkDµ kpÇÏص oCl× qC Dë Þ ÙëkCk ¢çDÆ CpÛA éaÛDÜZ Þ PvD× PzßÛpv qC pìº
,lìvo lçCßiÛ êC é×l¤ D× éF , ÙëkßÎA lÜÊ éF Dë Þ ÙìOhDv UoDh
Co kßh kßVÞ " oDÆ " Þ koDØ¡ì× " oDÆ " PØ·ÜìÎÞ Co kßh " éëD×pv " éÆ DWÛA -
,lFDìì× qDF " éëD× pv " kßVÞ DF MpëD»× ok
íËÛDËë uDwdC , P·ìG¬ DF DèÛDwÛC Þ ÚDwÛC DF ÚDwÛC íOzßÛ pv Ùç uDwdC
) PvC ÚßÜÆ DN Ð×DÇN íñDèÛ éëÓ éÆ " oß·z éëÓ " íÛDèìÆ PÎDvo Þ p¡F íNCm
: PvC ækßF íÏ×DÇN ÐdCp× ÝëC êCoCk HìNpN éF lìzoßh qC íñClV DF Ýì×q
éëÓ - ÚCoClÛDV éëÓ - íçDìÊ éëÓ - êßV éëÓ - íFA éëÓ -, íËÜv éëÓ kDWëC
éF Co kßh êDV qCp¾ Þ kÞpì× Pvk qC ( PëßÜ·× Þ íçDÊA ,oß·z ¢ëClìJ DF íÛDwÛC
kClwÛC Þ íO¾ph éF Co kßh êDV ¢ÜìF , rìOv éF Co kßh êDV pè× , íñDOwëC Þ Q ÇÛ
.koDKv í× p¡F íØNC kp¿N éF Co kßh êDV íËOwGØç Þ ælÜëCq Ýçm

pFCpF ÁßÃd êCoCk Þ lÛC éÛDËë pçßÊ Èë qC kp× Þ Úq éÇÜëC éF jvCo kDÃOµC - 5
Þ Pì·GN Þ êoÓDv kp× éF lëDGÛ Þ lÛCßN íØÛ ÞlÜëC íwÜV MÞD¿N Þ lÜOwç
.kßz pìG·N kp× qC Úq PµD¬C
éÛ Þ PvClh qC ízDÛ éÛ , ælz PìGSN ªe× êDç éëA éÏìvßF éÆ êoÓDv kp×
éF íÛDGºDF é·×DV qC p¡F íiëoDN oCnÊ Ð¤Dd éÇÏF , í·ìG¬ êlÜØÛßÛD Èë qC
kßFíÜìËÜv oDÆ ¢ìh DF Ùiz ÚA ok éÆ lzDGì× êqoÞD¡Æ Þ íµCoq ÖD²Û
Þ ÖD²Û éF íµCoq é·×DV qC oCnÊ DF. PzC k qDìÛ "ÝèÆ ko × Þ pÛ ÞDÊ "éF Þ
é·×DV éF oCnÊ PFßÛ ÚßÜÆC.lÛlz ÚDwÇë ÝìzD× pFCpF ok kp× Þ Úq , íO·Ü¤ é·×DV
ÝëlF . lGÏ®ì× êkoÞBØç éF êÞDw× oß®F Co ÚCkp× Þ ÚDÛq éÆ PvC ÚßìvD×p¿ÛC
ÝìÜv ok Þ êoDGVC íñßzDÛq Þ íÜì¡Û éÛDh Þ EDWd DF ÚDÛq éF qßÜç éÆ DWÛA ÐìÎk
xÜV " Moߤ éF DèÜN Úq Dë Þ kß¡ì× ½DeVC ... Þ Þ Þ íÏvDÜN PÎA éÜOh Þ íÆkßÆ
lëlWN Dë Þ kp× Mßèz êD¿¬C êCpF"kp× æ lñCq " éÎrÜØF" Àì·¨ " DGÎDº Þ"pËëk
ÞpFÞo íiëoDN ½Ôh êC ælëlJ DF D× ,kpìËì× oCp ækD¿OvCßv koß× ÐwÛ lìÎßN
éÇÛA pF ½D©× koÞA íØÛ EDweF Co êp¡F Ð×DÇN ÐdCp× êDèNoÞp¨ éÆ ÙìOwç
. kß¡ì× E ßwe× íÛDwÛC l¨ Þ Öß×n× PëD»F êoDO¾o

DF éOvßìJ ÚßZ , PvC ÖDÛ ÝëC éOwëDz PèWÛClF rìÛ " Úol× " ÚDwÛC Èë -6
ízßh êÞ .lÜÇì× koßh pF íÛDÊlÛq éF PGS× êC éëÞCq qC Þ êoCÞlì×C Þ íÜìGzßh
íÛDÊlÛq íÜ·× éÎrÜØF DèÛA éF éÇÏF ,koDØz í× ¢ëßh ½lç DèÜN éÛ Co íOwërèF Þ
¢ëDço TµDF ¢ÆpN éÆ PwìÛ ælÇOÜe× Èë íÊlÛq ÞC êCpF .kpËÛ í× p¡F
.lëÞo í× ízßh pOwF ok DèÜN éÆ PwëonF , PwÛA qC íÊlÛq éÆ ÚDVCpëq,lzDF
.lÛD¾ßÇz í× ÚDV pçßÊ ÚÞok qC Co kph onF EDO¾A ÖpÊ ´D·z ÚßaØç ízßh
éÛ , PwÛA êqDwÛÞr¾ Þ ízßh éF ÐìÛ êCpF DèÜN , XÛo Þ kok Þ PÜe× qC ÝOvo
lÜëA p¾ ok XÛo í¿Û .lzDF íÛDÊlÛq x¿Û - lëßÊ í× CkßF éÇÛDÜaÛA - XÛo éÇÛA
kßh qCp¾ éÆ PvC ízßh Äël¥N êCpF íµDØOVC Þ êkp¾ ÈìNCpJ Þ oDÆ ,é¡ëlÛC
. lFDë í× íÇìÛ Þ íñDGëq ,PÃìÃd lÜÛD× êßÜ·× êDç ízßh ok Co
MoDvC lÜF ok ÚDwÛC ,lzDGÛ íÛDÊlÛq pçßÊ Þ íÜ·× ízßh éaÛDÜZ DÛÓß× éO¿ËF
: kß¡ì× ælÛD¡Æ yC íOwç ÚkßF íOëoDµ Þ " íËÛDËìF kßh qC "
, PwìÛ yßh éÆ ÚA ok ÖC éëoDµ Ý×
! ÙÛA Ý× , Ùz ßh Ú C lF éÆ êrìZ
ÚA Þ ,lFDë í× ÄÃeN , PvC Ýëp¾A yßh Þ yßh éÆ rìZ ÚA DF ÚDwÛC MCm
pçßÊ ¢ëClìJ Þ ÄÃeN qC CoÞC , PvC í¿Ü× Þ oÞA MoDvC , Cr¾C PÜe× éÆ í®ñCpz
.koCk í× qDF yC íNCm

æ q ClÛC ÚDØèF ,pëD»O× Þ MÞD¿O× MDëp²Û Þ lëDõ pFCpF ok íñCoCl× Þ f×DwN -7
Ú A q C pNÓ DF Þ êpënJ kDÃOÛC MDìdÞo éÆ PvC Úol× ÚDwÛC ælÜÜÆ éOwVpF
Ú ol× ÚDwÛC onËço ÝëC ok ! íOvok ¼ëok íF ÝìweN Þ kßh qC kDÃOÛC P×Dèz
éÇÏF , lÛCk íØÛ íñDèÛ oÞCk Þ PWd Co jëD¡× Þ Dç Pì·Vp× Ýiv íñßÊ qDF
ok Pì·®Â Þ l¡Çì× ÚDìØF Cokßh ælÜçk rìØN ¢ÜìF Þ kph ,Ðõ êDJ DeVp×
rìZ bìç . lÜÇì× oCnÊCÞ ¢ëßh êßÜ·× êCß ÝëC ælè·F Co ÝìOvCo EDiOÛC Þ oDÆ
ív pJ p²Û ,qDF êßËO¿Ê qC pOèF ¦i¡× ¯ëCpz ok ¦i¡× êpìÊ ÙìØ¥N éF
êD©¾ ok.lÜÆ íØÛ ÈØÆ ÚCp²Û HdD¤ DF íÛrëCo Þ oDǾC í¬D·N , éØçCÞ íF
êDçpFC qC êpF Þ Dç Pì·Vp× ½p¥N Þ Ðhk Þ êoDÇOvk qC Úß¥× ÞqDF íØOwìv
íñD¾ßÇz DF Þ kCqA oß®F é¡ëlÛC Þ pÜç onF éÆ PvC " XëCo lëDõ " ÖDèëC Þ ÖDèFC
.lèÛ í× upOvk ok CoDç éÜërÊ ÝëpN A oDÆ Þ ÝëpOèF Þ lëÞo í× Ð×DÆ
év Ýë C , ÚClÛq Èë ÝìËÜv êDçoCßëk P¡J ok íOd , Úol× ÚDwÛC ÚDçk qC
PvC pënJ DÛ ÚDëDJ ¢vpJ ÝëC ? éÛßËZ Þ éZ êCpF , ?CpZ : éÆ lÜO¾C íØÛ ¢vpJ
í¡vpJ éF ÍßÃ·× jvDJ pç DF Þ - koCk í× æDËÛ í©OÃ× jvDJ éÜ¡N éOvßìJ Co D× éÆ
.kkpÊ í× ÚßÊpÊk Þ éOiìËÛC pF DJ DN pv qC ÚDwÛC êßÜ·× x¿Û éÆ PvC Íß÷×
" kDèÛ ÙçDF " éÆ " kDèÛ pFCpF " jvDJ Þ PvC " kDèÛ " ¢vpJ : ÐËç êlÜGNoDGµ DF
ÝëßÛ í¡vpJ P×D ok ælÜçk jvDJ Þ ¢vpJ ,ælÜvpJ íÛßÊpÊk ok Co kßh
¢Î DZ ½D¿z Þ qDF êD©¾ ok Co kßh CÞpJ íF Þ éÛDçDÊA Úol× ÚDwÛC.lFDë í× qDF
.lÜÇì× íFDëqDF íçÞpÊ Þ êkp¾ " ÉßÎDëk " íÜ·ë kDèÛ pFCpF Þ kDèÛ ÙçDF , kDèÛ íØñCk

éÇÏF ,koCk íJ ok Co íË¡ëo íF éÆ PwìÛ Dç PÜv íÏÆ í¿Û êDÜ·ØF ÙwìÛol×-8
DF Co PÜv Dë Úol× ÚDwÛC Èë ..PvC MÞD¿O× êDèOÜv éF MÞD¿O× êkoßhpF
ÐëlGN æoCßËÜv éF íOÜv pÊC Dë Þ ,lçk í× PÃFD®× éÛD×q MDëoÞp¨ Þ lëlV ¯ëCpz
DF ,kßF ækCk Pvk qC ÝëßÛ ÚD×q MD×CrÎC DF Co kßh ÄFD®N Þ ÅpeN PìÏFDÂ Þ ælz
ÝëC ,íÇìÇ¿N koßhpF ÝëC éÆ PvC ÝìÜZ.lëA í× pF ÚA kp¬ kl¤ ok P×Dèz
pìì»N MoÞp¨ Åok êCpF rìN é×Dz Þ êoDìzßç ÝëC , MÞD¿O× Þ êkDÃOÛC EDiOÛC
Þ " éÜèÆ " qC " ßÛ " êDFDe× íF rìØN Þ pënJ DÛ ½CpeÛC lÜwJ ÝëC , íÛßÊpÊkÞ
M Dìì¤ ß¥h qC , éÛCoClGÛDV Þ êlÛÞpèz PµDWz Þ íÂÔhC P×Dèz ÝëC æphÓDF
. kß¡ì× Eßwe× Úol× ÚDwÛC Èë qoDF

Þ ÚDèìÆ ok Ð×DÇN ,koCk jvCo êkDÃOµC ( ÚßìvßÎÞC ) Ð×DÇN éF Úol× ÚDwÛC -9
.DèÛDwÛC íµDØOVC Þ êkp¾ MDìd ok D·G¬
ælìaìJ Þ íÂDÃOzC MD×D²Û éF PvC ækDv êDç ÙOwìv PÆpd Þ ¢ëßJ , Ð×DÇN
cß®v éF ÝìñDJ UoCl× Þ cß®v qC PvDç ælëlJ Þ DìzC qCp¾ Þ íÊlÜÎDF ÝìÜaØç Þ
êrëo é×DÛpF ¢ìJ qC ÚDÜaÛA íÎÞkoCk kßVÞ íÏ×DÇN PÆpd éZ pÊ .pNÓDF UoCl× Þ
qÞp×C Ðϵ qC pËëk MoDG·F .PhDÜz qDF CpÛA PëDº ÚDÜìجC DF ÚCßOF éÆ PvC æl¡Û
é¡ìØç ÚßìvßÎÞC pìw× ok CnÎ . PhDv Ýì·× Co Ckp¾ ÍßÏ·× Pì췮 DF ÚCßN íØÛ
Ýì·O× Co íÛßÜÆ ÍßÏ·× éÆ P¾Dë æCo íÏϵ éF ÚCßN í× " íFpWN xJ " êC éÛßËF
.lÛC éOhDv
¢ëDØÛ éF Co ÚDwÛC Ð×DÇN jëoDN ,ækßØìJ ÚßÜÆ DN ¢ëClìJ ÞlF qC p¡F éÆ êpìw×
ælص oß®F êp¡F ¸×CßV éÆ lÛC ælìõ ÝëC pF ÚDèV ÚClÜØ¡ÛCk éG¬DÂ.koCnÊ í×
:lÛC ækßF pëq êkD¥OÂC - êoÞA ݾ êDç ÙOwìv êCoCk
æphÓDF Þ íO·Ü¤ ÖD²Û , íµCoq ÖD²Û , íÛDGºDF ÖD²Û , oDÇz Þ íÜìZ æßì× ÖD²Û
.lÜÜÇì× oCnÊ ÚA éF D× p¥µ íO·Ü¤ éO¾p¡ìJ ¸× CßV éÆ MD¬DGNoC lÜØçDÊA ÖD²Û
DF ÓDF êkD¥OÂC - íÇësßÎßÜÇN MD×D²Û ÝëC qC ÖClÆ pç ÚClÜØ¡ÛCk ÝìØç éO¿ËF
:pëq HìNpN éF , lÛCp±DÜO× £Dh " êpËÛ ÚDèV " Èë
êpËÛ ÚDèV , êpì¬DvC êpËÛ ÚDèV , íñÞkDV êpËÛ ÚDèV , ÝèÆ êpËÛ ÚDèV
lÜØçDÊA é·×DV DF p±DÜO× éÆ êkßVÞ êpËÛ ÚDèV æphÓDF Þ ( ÍDÛ ßìvCo ) íÛÔõ
.lzDF í× íÛßÜÆ íND¬DGNoC
«ßFp× éÆ DWÛA DN éÇÏF ,PvC Ð×DÇN ÖCok lè·O× Þ æDÊA pËëqDF DèÜN éÛ Úol× ÚDwÛC
ÚDwÛC ælÜFDë qCp¾ PëßÜ·×.lzDF í× rìÛ ÚA í·ÂCÞ ÀÜ¥× , PvÞC kßh PzßÛpv éF
Þ íÛÞok PÆpd oßNß× ,lFDë í× Ýì·N Dè¡ÛCk Þ DèëoÞA ݾ ,MDµCpOhC ok éÆ
éOìÛol× UÞC , PwëoDV jëoDN éÜe¤ pF éÆ íÛßÜÆ êßëoDÜv .PvC jëoDN Èì×DÜëk
éZ pç êCpVC oDÆ olÛC Pvk Úol× ÚDwÛC Þ , PvC íND¬DGNoC lÜØçDÊA ÖD²Û ok
. PwìÛDÊlÛq ÖCok ÝëC pN íÛDwÛC Þ , pNDGëq , pOèF

qÞpF ÍDW× ÚkCk Þ PznÊ éÆ íNCkDÃOµC ÝìÜZ yoÞpJ êCpF lµDw× Þ qDF êD©¾
Pv C lF Ùëso Èë qC Eßh Ùëso Èë rìØN íϤC êDè¥hDz qC íÇë DèÛA éF
qC pOèF ,lz kDë éÆ íñDÜ·ØF ÙwìÛol× éF éÆ PvC rërµ D× krÛ PèWÛA qC ívCpÆß×k
.lçlì× æCo êpËëk ÖD²Û pç


2005 pG×CßÛ ÚDØÎA , íØvDV lØe× pOÆk